regulamin


#ngorobiatolepiej | regulamin

Regulamin portalu #ngorobiatolepiej

 

DEFINICJE

organizacja pozarządowa

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2). Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:
 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).
Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). Zachęcamy także do wykorzystania bezpłatnych narzędzi projektu Standardy NGO, dzięki którym można szybko sprawdzić (za pomocą ankiety) stan standardów przestrzegania prawa we wszystkich dziedzinach przewidzianych dla organizacji pozarządowych.

grantodawca

Wsparcie finansowe lub pozafinansowe (z zachowaniem formalnej procedury udzielenia wsparcia o wymiernym rezultacie, np. działania promocyjne dokonane przez reprezentantów samorządu, wszelkiego rodzaju udostępnienia środków trwałych i/lub nietrwałych dokonane w sposób jawny i w oparciu o sformalizowaną procedurę udzielenia wsparcia) dla osoby bądź organizacji uzyskane od grantodawcy (definicja pojęcia grantodawcy znajduje się w pkt. 2.1 regulaminu portalu #ngorobiatolepiej), mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego, zhierarchizowanego i opisanego w dokumentacji charakterystyki projektu, zgłoszonej do portalu #ngorobiatolpiej), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy, najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm lub działalności zgodnej z przyjętą polityką promocji firmy. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne. Wiele organizacji i firm (np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska, Fundacja Batorego, Shell) posiadają całe złożone systemy konkursowe przyznawania grantów. Aby otrzymać grant należy zazwyczaj wypełnić odpowiedni wniosek dotyczący oferowanego grantu wraz z uzasadnieniem, które może zawierać także sprawozdanie z dotychczasowej działalności osoby lub organizacji ubiegającej się o grant. Wnioski te są oceniane przez fundatora grantu (grandotawcę), który wybiera najciekawsze z nich do realizacji (w zgodzie z założeniami regulaminu konkursowego bądź regulaminu programu grantowego), proponując określony sposób ich finansowania bądź pomocy w organizacji. Sposób ten jest zwykle szczegółowo regulowany w umowie pomiędzy organizatorem (grantodawcą) a jego beneficjentem. Grantodawcą może być osoba prawna:

osoba fizyczna

osoba fizyczna może zgłosić zrealizowany przez siebie projekt jeżeli jest jego autorem (w przypadku stypendiów twórczych oraz grantów na badania i projekty autorskie przyznawanych przez instytucje samorządu lokalnego oraz instytucje państwowe (ministerstwa, uczelnie wyższe, narodowe instytuty badawcze i instytucje kultury (regranting), PAN, związki twórcze i organizacje zbiorowego zarządzania, czy grantodawców reprezentujących sektor prywatny). Każda osoba fizyczna może zgłosić projekt, który realizowała samodzielnie (lub w zespole, którym kierowała), gdy projekt jest projektem autorskim, stypendialnym lub artystycznym, realizowanym ze środków publicznych lub prywatnych polskich lub jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego Rady Europy z włączeniem krajów posiadających status obserwatora Rady Europy, teraz i w przyszłości.

konto użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej

Każda osoba fizyczna może założyć i korzystać z konta użytkownika portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ bez względu na jej pochodzenie czy obywatelstwo, wszyscy posiadacze kont (osoby cywilne) odpowiadają za treści wytworzone w wyniku korzystania z konta użytkownika portalu #ngorobiatolepiej zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, prawem międzynarodowym (w tym autorskim i prawem UE) oraz regulaminem. Użytkownik tworząc treści w technologiach WordPress, BB Press oraz BuddyPress ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za skutki ich publikacji. Konto użytkownika portalu działa na podstawie postanowień regulaminu portalu wraz z załącznikami, użytkownik musi zaakceptować i potwierdzić fakt zapoznania się z postanowieniami regulaminu oraz zgodę na jego przestrzeganie.

bezpłatnie

Brak opłat za publikację charakterystyki projektu w bazie projektów #ngorobiatolepiej wynika z publicznego charakteru bazy projektów oraz z tego, że organizacje przekazują informacje na temat zrealizowanych projektów dobrowolnie. Serwis nie jest objęty opłatami także dla posiadaczy kont użytkownika, zawsze pozostaną one bezpłatne. Jedyną formą opłaty jest działalność reklamowa dokonywana za pośrednictwem portalu, cennik reklam stanowi załącznik nr 6 do regulaminu i opisuje wszystkie przypadki pobierania opłaty za działania reklamowe. Opłaty te pobierane są od podmiotów, które składają zamówienie na prezentację treści reklamowych przez nie nadesłanych i przygotowanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy godzącej w istniejący porządek społeczny lub niezgodnej z postanowieniami regulaminu portalu, któremu podlegają także treści reklamowe. Fundacja Imago Silesia, która jest właścicielem portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ prowadzi w/w działalność reklamową zgodnie z §9 i §10 statutu Fundacji Imago Silesia oraz postanowieniami załącznika nr 6 do niniejszego regulaminu portalu #ngorobiatolepiej.

charakterystyka projektu

Charakterystyka projektu to zhierarchizowany i sformalizowany zestaw treści stworzony w oparciu o wymogi regulaminu portalu, przez zgłaszającego projekt oraz reprezentanta grantodawcy we współpracy z przedstawicielem portalu #ngorobiatolepiej (oddelegowanym członkiem zarządu Fundacji Imago Silesia). Na charakterystykę projektu składają się treści zgłoszone przez formularz zgłoszenia charakterystyki projektu, znajdujący się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/, a także treść odpowiedzi udzielonych przez reprezentanta grantodawcy w ankiecie dla grantodawcy znajdującej się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/, jak i treści nadesłane w toku korespondencji elektronicznej przez zgłaszającego projekt na adres zgłoszenie@ngorobiatolepiej.pl. Treści te tworzą charakterystykę projektu i są publikowane w określonej formie w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ po to by stworzyć publicznodostępną bazę danych o zrealizowanych projektach #ngorobiatolepiej.

crowdsourcing

Crowdsourcing jest to proces komunikowania się z dużą liczbą osób w celu pozyskania wiedzy, opinii, czasu lub zasobów np. finansowych. Dzięki Internetowi sposób komunikowania się jest obecnie dużo łatwiejszy, przez co crowdsourcing rozwija się i jest wykorzystywany zarówno przez firmy jak i organizacje. Co tak bardzo zachęca do korzystania z tzw. crowd wisdom (ang. mądrości tłumu)? Crowd Wisdom to prawdziwa potęga w wykorzystaniu zasobów poszczególnych jednostek. Dzięki ilości zgromadzonych jednostek oraz łatwości komunikacji między nimi można uzyskać dostęp do ogromnych zasobów, wiedzy, umiejętności, czasu, środków finansowych i pracy kreatywnej. Portal #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ skupia się na rodzaju crowdsourcingu zwanym crowd creation (ang. tłumna kreacja). Ta odmiana crowdsourcingu, jak sama nazwa wskazuje,  polega przede wszystkim na kreowaniu, tworzeniu różnych projektów przez osoby zupełnie sobie obce. Crowd creation ma charakter otwarty i każdy, bez względu na posiadaną wiedzę czy umiejętności, może stać się członkiem społeczności crowdsourcingowej #ngorobiatolepiej. Podstawą dla działań w tej odmianie crowdsourcingu jest, niczym nie ograniczony dostęp do wszelkich danych, informacji i planów, na zasadzie open source, co znajduje odzwierciedlenie w regulaminie portalu oraz założeniach projektu #ngorobiatolepiej a także ogólnej filozofii działań Fundacji Imago Silesia zawartej w jej statucie. Najbardziej znanymi przykładami zastosowania crowd creation są m.in.: Wikipedia, galeria wysokiej jakości zdjęć udostępnianych przez amatorów iStock czy system operacyjny Linux.

sieć #ngorobiatolepiej

Podobnie jak w tych projektach tworzonych przez tysiące użytkowników rozsianych po świecie (jak np. WordPress), portal #ngorobiatolepiej tworzy poprzez umożliwienie każdej osobie fizycznej założenia i korzystania (na jednakowych, ściśle określonych zasadach, obowiązujących wszystkich użytkowników kont) z konta użytkownika w portalu. Konto to pozwala na szereg różnych możliwości tworzenia i porozumiewania się pomiędzy posiadaczami kont użytkownika (pod warunkiem stosowania się do regulaminu portalu i zawartych w nim zasad). Oznacza to, że posiadacze kont użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej mogą za jego pośrednictwem organizować swoją pracę, kontaktować się i tworzyć treści niezbędne do przeprowadzenia ich projektów. Za pomocą portalu można znaleźć osobę posiadającą określone umiejętności czy nawet skonstruować całościowo zespół projektowy, złożony z osób zamieszkujących cały kraj a jednocześnie, dzięki możliwościom związanym z nowymi technologiami, prowadzić wspólną pracę on-line, nad złożonym i wielowątkowym projektem. To także szansa dla kreatywnych jednostek na uczestnictwo w dobrych projektach, tworzonych przez sprawdzonych partnerów trzeciego sektora. Jeśli posiadasz umiejętności, wiedzę lub dysponujesz czasem, który gotów jesteś poświęcić na kreatywną pracę nad projektem w zespole organizacji pozarządowych, to zapewniamy; jest to znacznie lepszy wybór niż staż w instytucji. Oczywiście zgodnie z polityką #ngorobiatolepiej organizacje pozyskujące współpracowników (niezależnie od formy prawnej umowy łączącej obie strony co do stosunku pracy, dzieła, zlecenia, stażu, umowy wolontariackiej czy innych form świadczenia pracy lub usług na rzecz organizacji pozarządowych) zobowiązują się do wystawienia osobom posiadającym status współpracownika, pozyskanym dzięki pośrednictwu społeczności #ngorobiatolepiej (posiadaczom kont użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej) stosownej dokumentacji, w formie zaświadczenia o współpracy oraz opinii, zgodnych z drukami serwisu #ngorobiatolepiej określonymi załącznikiem nr 7 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej. 

publicznodostępna baza danych #ngorobiatolepiej

Poprzez publicznodostępną bazę danych rozumiemy zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości, w projekcie #ngorobiatolepiej rozumiemy przez to informacje prezentowane w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ przesłane przez organizacje i osoby fizyczne dotyczące zrealizowanych przez siebie (swoją organizację lub osobiście pod warunkiem korzystania ze środków zewnętrznych w formie np. stypendium artystycznego) projektów. Informacje te muszą zostać przesłane poprzez formularz charakterystyki projektu znajdujący się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/ oraz pod postacią ankiet on-line wypełnianych przez reprezentantów grantodawców, zgodnie z procedurą badawczą projektu #ngorobiatolepiej. Baza danych #ngorobiatolepiej zlokalizowana w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ daje każdemu użytkownikowi możliwość korzystania z bazy, bez konieczności rejestracji czy logowania, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych (czerpiąc z niej wiedzę i informacje),

2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta. W szczególności nie są dzowolone żadne działania przeprowadzane w oparciu o oprogramowanie nie będące przeglądarką internetową.

wewnętrzna polityka kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej

Portal #ngorobiatolepiej kategoryzuje informacje publikowane w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ w oparciu o ustaloną politykę kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej. Publicznodostępna baza danych o zrealizowanych projektach #ngorobiatolepiej oferuje możliwości przeglądania zebranych informacji, za pomocą kategorii i słów kluczowych, a także fraz złożonych z tych słów, dat realizacji/publikacji charakterystyk projektów oraz tagów, przypisanych do poszczególnych treści, zgodnie z wewnętrzną polityką kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej. Portal ma formę publicznie dostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, jej informacje koncentrują się na zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem przez organizacje pozarządowe środków finansowych pochodzących od grantodawców publicznych i prywatnych; merytoryce i przebiegu zrealizowanych z udziałem tych środków projektów; podlegających weryfikacji formalnej, w ramach projektu Fundacji Imago Silesia #ngorobiatolepiej, zgodnie z poniższą procedurą weryfikacji opartą o załącznik nr 5 do regulaminu – : Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej. Katalog umieszczony w ustawie zawiera aż 27 pozycji, aby projekty w portalu były kategoryzowane według prostszej metodologii skomasowaliśmy katalog ustawowy do podstawowych kategorii działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe – do wyboru masz zatem 17 kategorii dotyczących działań (kultura; zdrowieseniorzy; aktywizacja społeczna; animacja społeczna; działalność pomocowa; działania strażnicze; działalność charytatywna; sport; edukacja; działalność lecznicza; działania konsumenckie; ochrona przyrody; turystyka; integracja europejska; wolontariat).

 

REGULAMIN

 

1.KTO MOŻE DODAĆ PROJEKT DO BAZY PROJEKTÓW #NGOROBIATOLEPIEJ?

 

1.1 Każda organizacja pozarządowa, reprezentowana przez oddelegowanego do tego celu członka (w tym wypadku potrzebne będzie pismo potwierdzające taką delagację, podpisane przez członka zarządu) lub członka zarządu (w tym wypadku nie potrzebne są żadne dodatkowe potwierdzenia – sprawdzamy te informacje w Krajowym Rejestrze Sądowym), może zgłosić projekt do bazy projektów. Jest to najprostszy sposób poinformowania innych użytkowników portalu o swojej działalności a także doskonała reklama – cyfrowa wizytówka zrealizowanych projektów, zweryfikowana u grantodawcy, za pomocą ankiety dla grantodawcy, dotyczącej realizacji projektu. Jednocześnie każda osoba fizyczna może założyć konto użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej w domenie: http://www.ngorobiatolepiej/ (pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu), konta użytkownika są bezpłatne i służą sprawnej realizacji celów projektu.

1.2 Informacje publikowane są bezpłatnie, co jest zgodne z filozofią Fundacji Imago Silesia realizowaną w Projekcie #ngorobiatolepiej. Projekt powstał w 2014 r., wdrożenie w życie portalu pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nastąpiło 3 maja 2016 r., od tej chwili Fundacja Imago Silesia prowadzi nabór charakterystyk projektów do portalu. Uruchomienie portalu w pełnej funkcjonalności nastąpi 30 czerwca 2016 r., (od tego momentu zgłoszone projekty będą prezentowane w publicznodostępnej bazie zrealizowanych projektów #ngorobiatolepiej).

1.3 Portal służy przede wszystkim samym organizacjom pozarządowym, zacieśnianiu więzi, poprzez crowdsourcing sił i zasobów w ramach sieci #ngorobiatolepiej, a także wspólne szkolenie i tworzenie materiałów służących profesjonalizacji kadry trzeciego sektora, a także promocji ich działań i ocenie ilościowo-jakościowej, dokonywanej corocznie przez Fundację Imago Silesia w postaci raportu publikowanego na stronie projektu. Projekt realizuje poniższe rekomendacje, zawarte w Raporcie “Monitoring procedur dotacyjnych dla ngo”, przygotowanym przez Wojciecha Tworkowskiego jako jeden z elementów projektu Fundacji im. Roberta Schumana oraz szerokiej akcji społecznej pod hasłem Koalicja na rzecz prostych grantów dla ngo:

DLA GRANTODAWCÓW

• Oprzeć decyzje o przyznaniu i rozliczeniu grantu o kryteria merytoryczne, a nie administracyjne.

Na etapie aplikacji oznacza to np. wstępny odsiew projektów za pomocą oceny merytorycznej (opartej np. o listy intencyjne), a nie oceny formalnej. Zapewni to znaczną oszczędność czasu po obu stronach; grantobiorcy nie będą musieli przygotowywać wniosku, który i tak nie zostanie dofinansowany, a grantodawcy otrzymają do pełnej oceny mniejszą liczbę wniosków. Na etapie sprawozdawczości istotnym krokiem byłoby przyjęcie raportowania opartego na rezultatach, a nie dokumentach księgowych.

• Umożliwić bardziej długofalowe planowanie i realizację działań.

Należy umożliwić realizację projektów dłuższych niż jeden rok, dostosowanych czasowo do oczekiwanych rezultatów i potrzeb beneficjentów – w chwili obecnej pozwalają na to jedynie niektóre instytucje udzielające grantów ze środków publicznych. Należy też zbudować system bardziej przewidywalnego finansowania w poszczególnych programach grantowych, np. poprzez nawiązywanie długofalowej współpracy z organizacjami, których projekty zostały kilkakrotnie sfinansowane, poprawnie rozliczone, a ich rezultaty są pozytywnie ocenione przez grantodawcę. System taki musi być oparty na regularnej ewaluacji działań organizacji, które na stałe współpracują z grantodawcą (żeby taka współpraca nie zmniejszała jakości finansowanych działań) oraz umożliwiać wdrażanie nowych i innowacyjnych projektów. Można to osiągnąć np. przez wydzielenie dwóch ścieżek – dla organizacji partnerskich i dla nowych organizacji. Dzięki regularnej ewaluacji organizacje partnerskie musiałyby utrzymywać wysoką jakość działań, a nowe organizacje miałyby szansę zbudować relację z grantodawcą i wejść do systemu partnerskiego w miejsce tych organizacji, w przypadku których finansowanie działań przestało być uzasadnione.

• Ulepszyć komunikację ze strony grantodawcy oraz między grantodawcą i grantobiorcami.

Wdrożenie czytelnej i bezpośredniej komunikacji pozwala zbudować z grantobiorcą relację opartą na wzajemnym zaufaniu, a także umożliwia lepsze planowanie działań. Grantodawcy powinni być otwarci na konsultacje i dialog z grantobiorcami w zakresie wyjaśniania wątpliwości oraz konsultowania programów i procedur. Bieżąca komunikacja ze strony grantodawcy powinna być ukierunkowana na odbiorcę. Dokumentacja i instrukcje do konkursów grantowych powinny być pisane przystępnym i zrozumiałym dla aplikantów językiem. Dokumentacja powinna być uzupełniona bardzo czytelnymi i szczegółowymi przewodnikami po procesie, wyjaśniającymi ewentualne wątpliwości potocznym językiem, a potencjalnie także systemem konsultacji (np. telefoniczny helpdesk). Należy też, w jak najbardziej otwarty sposób i z dużym wyprzedzeniem, informować o planach grantodawczych, np. przewidywanych terminach konkursów i priorytetach.

• Podjąć otwarty dialog z grantobiorcami w zakresie procedur przyznawania dotacji w celu maksymalnego ich uproszczenia i ułatwienia.

Dialog powinien w maksymalny sposób włączać grantobiorców i ich reprezentantów w kształtowanie procedur aplikowania, zarządzania i rozliczania grantów przy jednoczesnym uwzględnieniu ich interesów i opinii. Dialog wymaga też ze strony grantodawców działań ukierunkowanych na poznanie szczerej opinii grantobiorców na temat danego programu, co może wymagać zachowania poufności i angażowania bezstronnych ewaluatorów, z uwagi na to, że grantobiorcy mogą odczuwać zrozumiałe obawy przed otwartym krytykowaniem instytucji finansującej ich działania.

DLA GRANTOBIORCÓW

• Pogłębić współpracę wewnątrz sektora, w szczególności między beneficjentami poszczególnych programów grantowych, a następnie nawiązać współpracę międzysektorową z zaangażowaniem szerokiego grona interesariuszy (po stronie grantobiorców, grantodawców i kluczowych decydentów).

Współpraca powinna prowadzić do zajmowania wspólnych stanowisk i wspólnego podejmowania działań rzeczniczych skierowanych do kluczowych interesariuszy, decydentów i sojuszników po stronie administracji, którzy mogą wpłynąć na zwiększenie przyjazności programów grantowych ze środków publicznych.

1.4 Projekt ma na celu promowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce, ich skali, zasięgu społecznego i faktycznego oddziaływania na społeczności, w których organizacje funkcjonują, a także monitorowanie i badanie trendów zachodzących w działaniach organizacji. Ocena ilościowa związana jest ze zbieranymi – w postaci ankiet, wypełnianych on-line danymi, przekazywanymi przez organizacje podlegające procedurze weryfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dane te, podlegają publikacji oraz analizie zbiorczej i statystytcznej. Ocena jakościowa, to charakterystyka głównych trendów ujawnianych w działalności organizacji pozarządowych w Polsce (biorących udział w projekcie #ngorobiatolepiej i przekazujących dane na temat zrealizowanych przez siebie projektów poprzez formularz charakterystyki projektu znajdujący się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/ oraz pod postacią ankiet on-line wypełnianych przez reprezentanta grantodawcy, Z portalu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne posiadające konto użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej, jak i te które takiego konta nie posiadają. Procedura badawcza projektu została scharakteryzowana w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 5 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej, dostępnego pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/regulamin/.

 

2.CEL ISTNIENIA PORTALU #NGOROBIATOLEPIEJ

 

Portal #ngorobiatolepiej służy istnieniu i działaniu w poniższych formach:

2.1 Stworzeniu zweryfikowanej, publicznodostępnej bazy danych #ngorobiatolepiej, zawierającej informacje na temat aktywnych organizacji pozarządowych z całego kraju, w formie szczegółowych charakterystyk zrealizowanych przez te organizacje projektów, mającej charakter bazy wiedzy na temat organizacji pozarządowych w Polsce, a szczególnie profesjonalizacji ich współpracy z grantodawcami. Chodzi o grantodawców operujących środkami publicznymi (środki krajowe oraz fundusze strukturalne UE, samorządy) jak i grantodawcami społecznymi (realizowanym poprzez regranting) a także sferą grantodawców reprezentujących biznes. Poprzez grantodawcę rozumiemy w projekcie każdą zorganizowaną formę wsparcia, opartą o usystematyzowane reguły, udzielaną na zasadach wsparcia finansowego w postaci środków finansowych przekazywanych na konto organizacji pozarządowej lub osoby fizycznej, przeznaczoną na realizację konkretnego działania, opisanego w charakterystyce projektu (np. w postaci stypendium artystycznego czy projektowego) przez instytucję lub podmiot posiadający zorganizowaną strukturę (osobowość prawną), z zachowaniem formalnej procedury udzielenia wsparcia o wymiernym rezultacie, np. działania promocyjne dokonane przez reprezentantów samorządu, wszelkiego rodzaju udostępnienia środków trwałych i/lub nietrwałych dokonane w sposób jawny i w oparciu o sformalizowaną procedurę udzielenia wsparcia. 

2.2 Portal jest częścią szerszego projektu w formie akcji społecznej i projektu badawczo-rozwojowego, pod hasłem #ngorobiatolepiej. Hashtag jako zjawisko kulturowe jest nośnikiem hasła dotyczącego aktywności obywatelskiej i jej rozwoju. W ramach projektu Fundacja Imago Silesia zmierza do budowy profesjonalnego narzędzia komunikacji i profesjonalizacji, także poprzez dostęp (oferowany organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym posiadającym konto w portalu #ngorobiatolepiej) do bazy sprawdzonych szkoleń, odpowiadających potrzebom członków społeczności (pracowników, współpracowników, członków oraz członków zarządów organizacji pozarządowych z całego kraju). Budowa sieci organizacji pozarządowych, realizowana poprzez wspieranie ich działań, umożliwienie szerokiej profesjonalizacji, i znacznego zasięgu crowdsourcingowego (dzięki darmowym narzędziom społecznościowym oferowanym dla posiadaczy kont użytkownika portalu #ngorobiatolepiej), dotyczącego konkretnych potrzeb i celów organizacji zrzeszonych w sieci  #ngorobiatolepiej, a także osób fizycznych korzystających z portalu #ngorobiatolepiej (zarówno posiadających konto użytkownika jak i nieposiadających takiego konta).

2.3 Portal działa zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu z dnia 01.01.2016 r. uchwalonego przez zarząd Fundacji Imago Silesia. Portal oznacza serwis #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/, z którego korzystać może każdy, kto stosuje się do zasad regulaminu z dnia 01.01.2016 r. co potwierdza przy rejestracji w serwisie w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ lub też akceptuje domyślnie poprzez korzystanie z publicznodostępnej bazy zrealizowanych projektów #ngorobiątolepiej. Operatorem i administratorem serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ jest Fundacja Imago Silesia, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533232, NIP 6342834680, REGON 360580978. Projekt jest realizowany jako projekt autorski przez Fundację Imago Silesia, autorem projektu jest Grzegorz Senderowicz.

2.4 Serwis #ngorobiatolepiej, zlokalizowany w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ służy informowaniu o działalności i promowaniu działań stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym i inicjatywami obywatelskimi, spełniających definicję organizacji pozarządowej zawartą w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Serwis umożliwia szukanie i lokalizowanie organizacji pozarządowych oraz wybranych instytucji, w celu uzyskania informacji o ich danych teleadresowych oraz realizowanej działalności. Baza oferuje stały dostęp (bez konieczności rejestracji) do informacji merytoryczno-administracyjnych, przekazywanych przez organizacje pozarządowe w formie danych na temat zrealizowanych przez siebie projektów (poprzez formularz charakterystyki projektu znajdujący się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/). Baza oferuje możliwości przeglądania zebranych informacji, za pomocą kategorii i słów kluczowych, a także fraz złożonych z tych słów, dat realizacji/publikacji charakterystyk projektów oraz tagów, przypisanych do poszczególnych treści, zgodnie z wewnętrzną polityką kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej. Portal ma formę publicznie dostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, jej informacje koncentrują się na zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem przez organizacje pozarządowe środków finansowych pochodzących od grantodawców publicznych i prywatnych; merytoryce i przebiegu zrealizowanych z udziałem tych środków projektów; podlegających weryfikacji formalnej, w ramach projektu Fundacji Imago Silesia #ngorobiatolepiej, zgodnie z poniższą procedurą weryfikacji opartą o załącznik nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej

2.4.1 -> ZGŁOSZENIE 

następuje ono poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych (wymaganych) pól, w  formularzu charakterystyki projektu znajdującym się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/, zgłaszający projekt musi potwierdzić zapoznanie się niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia, jak również; wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Imago Silesia, zaakceptować warunki Polityki Prywatności dla serwisów stworzonych i/lub administrowanych przez Fundację Imago Silesia, stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ oraz wyrazić zgodę na użytkowanie treści przesłanych za pomocą formularza przez Fundację Imago Silesia zgodnie z Licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL) .

do wypełnienia tego formularza nie musisz zakładać konta w serwisie #ngorobiatolepiej, wystarczy że jesteś przedstawicielem osoby prawnej podlegającej definicji organizacji pozarządowej znajdującej się w dziale DEFINICJE regulaminu (w formularzu wybierasz sposób potwierdzenia reprezentacji, dla członków zarządów organizacji pozarządowych jest to wpis Krajowego Rejestru Sądowego, dla członków organizacji oddelegowanych do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej będzie to pismo potwierdzające takie umocowanie z pieczęcią i czytelnym podpisem osoby reprezentującej zarząd organizacji pozarządowej, zawierające dane umożliwiające weryfikację treści (w szczególności adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).

wypełniając formularz zgłoszenia charakterystyki pamiętaj o tym, że celem istnienia portalu #ngorobiatolepiej jest budowa publicznodostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Stąd nasza troska o to by informacje dostępne w bazie były standaryzowane w określony sposób, ułatwiający dostęp do nich użytkownikom. Powoduje to, że formularz zgłoszenia projektu jest dokumentem wysoko sformalizowanym, do każdego pola należy wpisać wyłącznie informacje zgodne z zaleceniem znajdującym się ponad polem do wypełnienia, jeśli informacje te będą niepełne, lub niezgodne z opisem znajdującym się ponad polem, na etapie analizy wstępnej charakterystyki zostaniesz poproszony(a) o uzupełnienie wadliwie wypełnionych pól. Dopiero wypełnienie zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w formularzu charakterystyki projektu nad każdym z pól formularza i skuteczne przesłanie go do operatora spowoduje dalszy bieg procedury weryfikacyjnej. Informacje zawarte w formularzu charakterystyki projektu ponad polami do wypełnienia oparte są o załącznik nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej.

2.4.2 -> ANALIZA WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKI (max. 7 dni roboczych)

analiza wstępna charakterystyki to procedura, której dokonują członkowie zespołu #ngorobiatolepiej, jest to jeden z elementów procedury związanej z tworzeniem publicznodostępnej bazy danych, która powinna prezentować treści w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty, tak by dawać do nich jak najszerszy dostęp użytkownikom. W ramach tego etapu, kontaktujemy się drogą mailową i/lub telefonicznie z osobą, która wysłała zgłoszenie. Doradzamy jak poprawić lub uzupełnić, zgodnie ze standardami bazy danych #ngorobiatolepiej, charakterystykę projektu tak, by była przejrzysta i jasna, oraz by spełniała standardy opisane w załączniku nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej.

członek zespołu #ngorobiatolepiej, weryfikuje możliwość reprezentacji organizacji pozarządowej przez osobę wysyłającą zgłoszenie (w przypadku członka zarządu organizacji jest to wpis Krajowego Rejestru Sądowego, dla członków organizacji oddelegowanych do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej będzie to pismo potwierdzające takie umocowanie z pieczęcią i czytelnym podpisem osoby reprezentującej zarząd organizacji pozarządowej). W przypadku członka oddelegowanego do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej weryfikacja polega na telefonicznym potwierdzeniu informacji zawartych w piśmie potwierdzającym umocowanie do reprezentacji organizacji pozarządowej wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej.

obydwa powyższe kroki odbywają się w drodze kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że niniejszy etap to maksymalnie siedem dni roboczych, jednak skuteczność działań zależy głównie od reakcji zgłaszającego/reprezentanta organizacji pozarządowej. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu siedmiu dni, zgłoszenie zostanie uznane za nieskuteczne i całą procedurę (łącznie z przesłaniem zgłoszenia poprzez formularz) trzeba będzie powtórzyć ponownie.

2.4.3 -> PROCEDURA WERYFIKACJI U GRANTODAWCY (max. 14 dni roboczych)

wskazany przez osobę zgłaszającą projekt grantodawca, niezależnie od jego formy prawnej czy pochodzenia musi spełniać kryteria stawiane wobec grandoawców przez operatora, zgodnie z nimi:

grantodawcą może być również organizacja pozarządowa lub agenda rządowa, agenda Unii Europejskiej, międzynarodowy związek organizacji, międzynarodowa sieć organizacji, związek twórczy, uczelnia, kraj lub rząd/agenda rządowa kraju należącego obecnie do Rady Europy i krajów należących do tej organizacji w przyszłości (obecnie 47 państw członkowskich – wszystkie państwa europejskie (z wyjątkiem Watykanu i Białorusi) oraz Armenia, Azerbejdżan i Gruzja). Ponadto definicja członkostwa w Radzie Europy przyjęta w niniejszym regulaminie rozciąga możliwość uznania za grantodawcę podmiotów wymienionych powyżej, pochodzących z krajów mających status obserwatorów w Radzie Europy, tj.; Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Japonii i Izraela.

natychmiast po zakończeniu poprzedniego etapu, wysyłamy na adres poczty elektronicznej grantodawcy (wiadomości wysyłamy na adres podany w formularzu charakterystyki projektu przez zgłaszającego, stąd podając dane teleadresowe grantodawcy należy podać dane aktualne, umożliwiające skuteczny kontakt z właściwym merytorycznie reprezentantem grantodawcy) wiadomość, w której prosimy o wypełnienie ankiety dla grantodawców (widomość zawiera aktywny link do ankiety), wyjaśniamy na czym polega nasz projekt i przekazujemy informacje zgłoszone przez reprezentanta organizacji pozarządowej za pomoca formularza. Wypełnienie ankiety powinno odbyć się w maksymalnym terminie 14 dni roboczych od zakończenia procedury analizy wstępnej charakterystyki projektu, po przekroczeniu tego terminu podejmiemy jedną próbę telefonicznego kontaktu z grantodawcą, w celu nakłonienia go do wypełnienia ankiety

co bardzo ważne, projekt #ngorobiatolepiej opiera się na szerokiej współpracy zarówno, reprezentantów organizacji pozarządowych/osób fizycznych (którzy/re zgłaszają charakterystyki zrealizowanych przez organizację/osobę fizyczną projektów), jak i przedstawicieli grantodawców, wskazanych w zgłoszeniu. Brak takiej współpracy skutkuje przerwaniem procedury. Jeżeli jedna bądź druga strona nie podejmuje współpracy z operatorem, kontynuowanie procedury publikacji charakterystyki projektu w publicznodostępnej bazie #ngorobiątolepiej staje się niemożliwe.

procedura polega na próbach kontaktu bezpośredniego z grantodawcą. Kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji o projekcie #ngorobiatolepiej oraz przesłanie (odpowiedniemu ze względu na zakres obowiązków reprezentantowi prawnemu podmiotu, wskazanego w zgłoszeniu jako grantodawca; publicznego, prywatnego lub społecznego – np. w wyniku regrantingu),  linku do ankiety on-line we wiadomości e-mail, zawierającej także informacje na temat projektu oraz informacje dotyczące konkretnego projektu, zgłoszone za pomocą formularza wyczerpuje ten punkt Wypełnione, przez reprezentanta prawnego grantodawcy ankiety, (instrukcje dotyczące wypełnienia ankiety znajdują się nad poszczególnymi polami ankiety pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/), i skuteczne dostarczenie jej operatorowi skutkuje:

2.4.4 -> UMIESZCZENIEM CHARAKTERYTYKI PROJEKTU WRAZ Z KARTĄ OCENY GRANTODAWCY W PORTALU (max. 2 dni robocze od uzyskania weryfikacji)

po spełnieniu kryteriów zawartych w załączniku nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej, członek zespołu #ngorobiatolepiej przekazuje charakterystykę projektu do publikacji, prowadzącemu procedurę weryfikacyjną po stronie operatora (oddelegowany członek zarządu Fundacji Imago Silesia), zgłoszona charakterystyka projektu zostaje opublikowana w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej znajdującej się w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ wraz z wynikami ankiety weryfikacyjnej przesłanej przez reprezentanta grantodawcy. Publikacja treści odbywa się maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia procedury weryfikacji charakterystyki projektu u grantodawcy, o skutecznej publikacji charakterystyki projektu prowadzący procedurę weryfikacyjną po stronie operatora informuje zgłaszającego drogą elektroniczną, wysyłajac (na adres wskazany w formularzu zgłoszenia charakterystyki) wiadomość zawierającą aktywny link do opublikowanej charakterystyki projektu.

 

3. JAKIE OPISY PROJEKTÓW PUBLIKUJEMY?

 

3.1 Podstawowym warunkiem opublikowania informacji jest jej związek z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami obywatelskimi, społeczeństwem obywatelskim. Fundacja Imago Silesia, która jest operatorem portalu ngorobiatolepiej.pl tworzy portal jako darmową platformę wymiany informacji, służącą celom rozwoju trzeciego sektora – profesjonalizacji organizacji pozarządowych oraz promocji ich działań poprzez promocję dobrych praktyk oraz działania certyfikacyjne, związane z przyznawanym przez Fundację Imago Silesia znakiem jakości #ngorobiatolepiej.

3.2 Opis projektu (charakterystyka projektu) musi zostać bezwzględnie zweryfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu opisującym procedurę weryfikacyjną stosowaną przez Fundację Imago Silesia w ramach projektu #ngorobiatolepiej oraz z załącznikiem nr 5, który wyznacza warunki, jakie musi spełniać charakterystyka projektu, by mogła zostać opublikowana w publicznodostępnej bazie zrealizowanych projektów #ngoroobiatolepiej

 

4. PUBLIKUJEMY INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM, ZWŁASZCZA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI

 

4.1 Publikujemy aktualności (newsy), zaproszenia: na szkolenia, warsztaty, staże, konferencje, spotkania, imprezy, informacje o akcjach, kampaniach, konkursach, funduszach. Zapraszamy też do pisania i publikowania na stronach portalu artykułów, esejów, recenzji, portretów organizacji i sylwetek działaczy, relacji z wydarzeń, wywiadów, informacji o zmianach w prawie.

4.2 Informacje innego typu (np. ogłoszenia o pracy, poszukiwaniu partnera, wolontariusza etc. oraz informacje o szkoleniach) powinny być zamieszczane w serwisie ogłoszeń znajdującym się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ogloszenia/ (poprzez formularz dodaj ogłoszenie, znajdujący się pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/dodaj-ogloszenie/) lub w serwisie dotyczącym szkoleń, pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/szkolenia/ (poprzez formularz dodaj informację o szkoleniu, znajdujący się pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/dodaj-szkolenie/).

4.3 Informacje publikowane są bezpłatnie (istnieje możliwość płatnej promocji na stronie głównej portalu, promowane charakterystyki projektu podlegają takim samym zasadom publikacji jak charakterystyki zgłoszone bezpłatnie, muszą zostać bezwzględnie zweryfikowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej). Portal oferuje możliwość odpłatnej prezentacji standaryzowanych treści reklamowych.  Cennik reklam stanowi załącznik nr 6 do regulaminu i opisuje wszystkie przypadki pobierania opłaty za działania reklamowe. Opłaty te pobierane są od podmiotów, które składają zamówienie na prezentację treści reklamowych przez nie nadesłanych i przygotowanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy godzącej w istniejący porządek społeczny lub niezgodnej z postanowieniami regulaminu portalu, któremu podlegają także treści reklamowe. Operator może także zgodnie z załącznikiem nr 6 pobierać opłatę za promowanie charakterystyki projektu w sliderze na stronie głównej (http://www.ngorobiatolepiej.pl).

 

5. USUWANIE PROJEKTÓW Z PUBLICZNEJ BAZY DANYCH #NGOROBIATOLEPIEJ?

 

5.1 Co zrobić gdy chcesz usunąć informację opublikowane wcześniej za pomocą portalu? Charakterystyki projektu dodane do portalu tworzą archiwum działalności III sektora w Polsce. Dlatego nie usuwamy ich. Jest to sprawdzona baza wiedzy na temat różnorodnej działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Charakterystyki projektów, zrealizowanych przez konkretne organizacje, sprawdzonych u grantodawcy przez Fundację Imago Silesia, na podstawie szerokiej ankiety (poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem http:/www.ngorobiatolepiej/ankietaweryfikacyjna i skuteczne przesłanie jej do operatora, dokonane przez odpowiednich reprezentantów grantodawcy), stanowi sedno istnienia publiczniedostępnej bazy danych #ngorobiatolepiej, której Operatorem jest Fundacja Imago Silesia z siedzibą w Katowicach. Warunki dotyczące zbierania i przetwarzania danych przez Fundację Imago Silesia znajdują się w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regulaminu portalu #ngorobiatolepiej, dostępnymi pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/regulamin/

5.2 Poprzez publicznodostępną bazę danych rozumiemy zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Projekt #ngorobiatolepiej prezentuje informacje w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ (przesłane przez osoby fizyczne, reprezentujące organizacje pozarządowe i grantodawców) na temat zrealizowanych przez siebie (swoją organizację lub osobiście pod warunkiem korzystania ze środków zewnętrznych w formie np stypendium artystycznego) projektów poprzez formularz charakterystyki projektu znajdujący się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej/dodajprojekt/ oraz pod postacią ankiet on-line wypełnianych przez wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające konto użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej, zgodnie z procedurą badawczą projektu #ngorobiatolepiej. Baza danych #ngorobiatolepiej zlokalizowana w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ daje każdemu użytkownikowi mozliwość korzystania z bazy bez konieczności rejestracji czy logowania zgodnie z poniższymi zasadami:

5.3 Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych:

a) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych,

b) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

c) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

5.4 Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta.

5.5 Usuwamy jedynie wiadomości dodane wielokrotnie oraz poprawiamy oczywiste pomyłki, przejęzyczenia i błędy oraz treści sprzeczne z postanowieniami regulaminu portalu dostępnymi pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/regulamin/

5.4 Jeśli korzystasz z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ oznacza to, że posiadasz konto użytkownika w technologiach WordPress, BBPress i BuddyPress objęte regulaminem portalu; oraz, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez operatora. Jeśli zamierzasz usunąć swoje konto w technologiach WordPress i BuddyPress w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ możesz to uczynić w każdej chwili w ustawieniach swojego konta użytkownika po zalogowaniu do serwisu. Usunięcie danych spowoduje automatyczne wymazanie informacji twojego autorstwa wytworzonych w ramach technologii WordPress i BuddyPress w obrębie domeny: http://www.ngorobiatolepiej.pl/. Wymazanie danych dotyczy wszystkich danych wytworzonych przez danego użytkownika, w ramach normalnego użytkowania konta użytkownika w technologiach WordPress i BuddyPress, procedura nie dotyczy danych raz zgłoszonych i zweryfikowanych w procedurze weryfikacyjnej serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ dla treści zgłoszonych za pośrednictwem formularza charakterystyki projektu znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/dodaj-projekt/, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu portalu. Ta część portalu stanowi publicznodostępną bazę danych #ngorobiatolepiej.

 

6. JAKICH TREŚCI NIE PUBLIKUJEMY?

 

6.1 Na stronach serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nie publikujemy:

a. informacji niezwiązanych z działalnością organizacji pozarządowych
b. informacji nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
c. informacji ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej
d. informacji ściśle komercyjnych
e. informacji łamiących ustawę o danych osobowych
f. informacji skopiowanych ze stron gazet, portali itp., jeśli nadawca nie ma do nich praw autorskich (wyjątkiem są informacje publiczne)
g. informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych
h. próśb o wsparcie finansowe

6.2 Nie publikujemy również:

a. informacji niepełnych, tj. anonimowych lub na przykład niezawierających daty opisywanego w charakterystyce projektu wydarzenia.
b. informacji nieaktualnych

6.3 Wiadomości niezgodne z regulaminem (nieopublikowane) są usuwane z systemu:

a. dodane przez zalogowanego użytkownika – po 14 dniach roboczych
b. dodane bez logowania – na bieżąco-dotyczy także treści sprzecznych z regulaminem projektuc. Redakcja portalu #ngorobiatolepiej zastrzega sobie prawo do niepublikowania przysłanej informacji bez podania przyczyny.

 

7. JAK MAM DODAĆ PROJEKT ZREALIZOWANY PRZEZ MOJĄ ORGANIZACJĘ?

 

7.1 Aby dodać do portalu informację o zrealizowanym projekcie należy skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/
Nadesłane przez Państwa charakterystyki projektów, PO NIEZBĘDNEJ WERYFIKACJI ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 oraz ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 zostaną nie tylko opublikowane w portalu, ale także rozesłane e-mailem do prenumeratorów usługi newsletter #ngorobiatolepiej.pl oraz opublikowane na stronie projektu #ngorobiatolepiej na facebooku, stanowiąc pozytywną wizytówkę działań organizacji.

7.2 Dane te pozostaną w bazie danych zarządzanej przez Fundację Imago Silesia zgodnie z regulaminem publiczniodostępnej bazy danych #ngorobiatolepiej zlokalizowanej w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu oraz Polityką Prywatności Fundacji Imago Silesia stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu portalu.

 

8. JAK SZYBKO CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU UKAŻE SIĘ W PORTALU?

 

8.1 Wszystko odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 do regulaminu portalu. Najczęściej projekt ukazuje się jako zweryfikowany do 21 dni roboczych od daty logu zgłoszenia, oznacza to, że w ciągu dwóch tygodni otrzymujesz gotowe do działania narzędzie prezentujące dokonania Twojej organizacji pozarządowej, te realne i udokumentowane. Potwierdzasz zarazem swój status – jako organizacji poddanej ocenie współpracy w formie procedury weryfikacji charakterystyki projektu opisanej w załączniku nr 2 do regulaminu portalu a polegającej na szczegółowej ocenie realizacji twojego projektu pod konkretnymi wskaźnikami, przekazanej nam pod postacią wypełnionej przez reprezentanta grantodawcy ankiety, dostępnej on-line (przesłanie, odpowiedniemu ze względu na zakres obowiązków reprezentantowi prawnemu podmiotu będącego grantodawcą (publicznego, prywatnego lub społecznego-w wyniku regrantingu),  linku do ankiety on-line). Wypełnione, przez reprezentanta grantodawcy ankiety,  znajdującej się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/, i skuteczne przesłanie jej do operatora powoduje wyczerpanie procedury weryfikacyjnej #ngorobiatolepiej, na którą regulamin przewiduje 14 dni roboczych. Operator na publikację projektu w bazie ma od tego momentu 2 dni robocze (pod warunkiem, że projekt spełnia warunki opisane w załączniku nr 5 do regulaminu portalu).

 

9. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNOŚCI #NGOROBIATOLEPIEJ

 

9.1 Każdy kto zakłada konto użytkownika w portalu, za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej/zarejestruj-sie/ musi potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptować jego zasady oraz zasady obowiązujące w wirtualnej sieci #ngorobiatolepiej. Każdy użytkownik otrzymuje w serwisie swoje unikalne konto, zalogowanie się w serwisie za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/wp-login.php/ oznacza, że użytkownik może tworzyć treści w obrębie domeny http://www.ngorobiatolepiej/ w ramach technologii WordPress BuddyPress i BBPress, w szczególności mogą to być opinie, komentarze, informacje dotyczące własnej działalności, wiadomości osobiste i grupowe, w postaci wpisów i obrazów, dźwięków i ich zapisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w technologii WordPress, BuddyPress i BBPress, w domenie http://www.ngorobiatolepiej/.

9.2 Umieszczanie wpisów, komentarzy, informacji, ocen, zdań i treści niezgodnych z poniższymi zasadami przez użytkownika portalu skutkuje zablokowaniem lub trwałym usunięciem jego konta.

a. nie publikujemy treści nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
b. nie publikujemy treści ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej
c. nie publikujemy treści ściśle komercyjnych
d. nie publikujemy treści łamiących ustawę o danych osobowych
e. nie publikujemy treści skopiowanych ze stron gazet, portali itp., jeśli nadawca nie ma do nich praw autorskich (wyjątkiem są informacje publiczne)
f. nie publikujemy treści naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych
g. nie publikujemy treści próśb o wsparcie finansowe, portal nie umożliwia zbiórki środków finansowych

9.3 Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na redakcję portalu, co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu. Redakcja zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) treści. Fundacja Imago Silesia zarządza przesłanymi za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/ treściami, zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL), tekst licencji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

10. MISJA I FILOZOFIA FUNDACJI IMAGO SILESIA W PROJEKCIE #NGOROBIATOLEPIEJ

 

10.1 Portal #ngorobiatolepiej służy istnieniu zweryfikowanej bazy aktywnych organizacji pozarządowych z całego kraju, ma charakter bazy wiedzy na temat organizacji pozarządowych w Polsce, a szczególnie profesjonalizacji ich współpracy z grantodawcami, zarówno grantodawcami operującymi środkami publicznymi (środki krajowe oraz fundusze strukturalne UE) jak i grantodawcami społecznymi (realizowanym poprzez regranting) a także sferą grantodawców reprezentujących biznes. Portal jest częścią szerszego projektu w formie akcji społecznej pod hasłem #ngorobiatolepiej, hashtag jako zjawisko kulturowe jest nośnikiem hasła dotyczącego aktywności obywatelskiej i jej rozwoju. W ramach projektu Fundacja Imago Silesia zmierza do budowy profesjonalnego narzędzia komunikacji i profesjonalizacji także poprzez dostęp do bazy sprawdzonych szkoleń, odpowiadających potrzebom członków społeczności (pracowników, członków, członków zarządów organizacji pozarządowych z całego kraju). Budowa sieci organizacji pozarządowych poprzez wspieranie ich działań, umożliwienie szerokiej profesjonalizacji, znacznego zasięgu crowdsourcingowego, dotyczącego konkretnych potrzeb organizacji zrzeszonej w sieci  #ngorobiatolepiej.

10.2 Portal zgodnie z filozofią wolnego oprogramowania tworzonego przez rozsianą po globalnym świecie społeczność powstał w całości w oparciu o technologie związane z wolnym oprogramowaniem lub technologie działające na zasadach open source, dostępne dla każdego bez konieczności ponoszenia opłat, jednocześnie, co najważniejsze, z pełnym kodem źródłowym, co oznacza że jego modyfikacje są osobistym osiągnięciem użytkownika, który ich dokonuje zgodnie ze swoją wiedzą oraz potrzebami. Technologie wykorzystywane przez portal #ngorobiatolepiej:

a. WordPress

b. BuddyPress

c. BBPress

10.3 Komputery wykorzystane do pracy nad portalem oraz do jego obsługi pracują na oprogramowaniu GNU/Linux typu Open Source w szczególności wykorzystując technologie Cannonical Inc. Ubuntu for Education oraz Debian. Wszelkie prace dotyczące portalu zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Debiana w zakresie Wolnego Oprogramowania, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

10.4 Co to oznacza w praktyce? Nic poza tym, że dzięki tym wszystkim, stworzonym przez międzynarodową społeczność, profesjonalnym technologiom i narzędziom opartym na oprogramowaniu nie wydaliśmy ani złotówki na zakup narzędzi, dzięki którym powstał portal #ngorobiatolepiej, wykorzystaliśmy dostępne za darmo narzędzia, po to by pokazać jak wiele można uczynić dzięki potędze oprogramowania typu Open Source. Reszta to praca zespołu redakcyjnego portalu #ngorobiatolepiej, w składzie:

a. Grzegorz Senderowicz – oddelegowany członek zarządu Fundacji Imago Silesia, autor projektu #ngorobiatolepiej, redaktor naczelny, pomysłodawca i twórca koncepcji projektu #ngorobiatolepiej, twórca strony internetowej projektu i portalu w domenie: http://ngorobiatolepiej.pl/

– redakcja tekstów w serwisie, silnik serwisu, grafika, administracja serwisu, hosting, reklama i kontakty z mediami, obsługa procedury weryfikacyjnej

grzegorz.senderowicz@imagosilesia.pl

b. Edward Baron

– redakcja tekstów w serwisie, copywrighting

edward.baron@imagosilesia.pl

c. Michał Bednarczyk

– obsługa filmowa projektu

michal.bednarczyk@imagosilesia.pl

d. Mateusz Solecki

– administracja forum dyskusyjnym i częścią społecznościową serwisu

mateusz.solecki@imagosilesia.pl

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

______________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 1

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL)

Licencja

UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS (“CCPL” LUB “LICENCJA”). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a. “Utwór zależny” oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym (“synchronizacja”) stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji.
b. “Zbiór” oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji.
c. “Rozpowszechnianie” oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
d. “Licencjodawca”oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
e. “Twórca” oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(f)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:
i. w przypadku artystycznych wykonań – aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania;
ii. w przypadku fonogramu lub wideogramu – producenta fonogramu lub wideogramu;
iii. w przypadku nadań programów – organizację radiową lub telewizyjną;
iv. w przypadku pierwszych wydań – wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
v. w przypadku wydań naukowych i krytycznych – tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem;
vi. w przypadku baz danych niespełniających cech utworu – producenta bazy danych.
f. “Utwór” oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(f).
g. “Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją.
h. “Publiczne Wykonanie” oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
i. “Zwielokrotnianie” oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
a. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; oraz
c. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
d. Dla uniknięcia wątpliwości:
i. Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
ii. Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
iii. Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach, jednakże Licencjobiorca nie może korzystać z i rozporządzać Utworami Zależnymi. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(d) oraz Paragrafie 4(d).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:
a. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(b), wedle wezwania.
b. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
i. imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia (“Osoby Wskazane”);
ii. tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; oraz
iii. w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu.
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(b) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
c. Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) i 4(b), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.
d. Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
c. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
d. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
e. Ten punkt został pominięty.
f. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.
Ważne informacje o Creative Commons
Creative Commons nie jest stroną niniejszej Licencji i nie udziela żadnych gwarancji co do Utworu. Creative Commons nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej wobec Licencjobiorcy lub innej strony umowy, za żadne szkody, w szczególności bez ograniczeń za szkody specjalne, przypadkowe lub następcze związane z niniejszą Licencją. Powyższe dwa zdania nie znajdują zastosowania, jeżeli Creative Commons wskazało się samo wyraźnie jako Licencjodawca w niniejszej Licencji, gdyż Creative Commons przysługują wówczas wszystkie uprawnienia i obowiązki Licencjodawcy.
Z wyjątkiem ograniczonego celu jakim jest publiczne wskazanie, że Utwór został licencjonowany na podstawie niniejszej Licencji, Creative Commons nie wyraża zgody na korzystanie przez strony ze znaku towarowego „Creative Commons”, ani żadnego innego związanego znaku towarowego, ani logo Creative Commons bez uprzedniej pisemnej zgody Creative Commons. Każde wykorzystanie, za zezwoleniem, musi być zgodne z aktualnymi wskazówkami korzystania ze znaku towarowego Creative Commons, jakie są publikowane na jego stronie internetowej lub w inny sposób regularnie udostępniane na wniosek. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze zastrzeżenie co do znaku towarowego nie jest częścią niniejszej Licencji.
Z Creative Commons można skontaktować się pod adresem https://creativecommons.org/.

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

__________________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 2

Procedura weryfikacyjna serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ dla treści zgłoszonych za pośrednictwem formularza charakterystyki projektu znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/dodaj-projekt

§ 1

Właścicielem i administratorem serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ jest Fundacja Imago Silesia, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533232, NIP 6342834680, REGON 360580978.

§ 2

Portal #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ służy informowaniu i promocji działań stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym i inicjatywami obywatelskimi. Serwis umożliwia szukanie i lokalizowanie organizacji pozarządowych oraz wybranych instytucji w celu uzyskania informacji o ich danych teleadresowych oraz realizowanej działalności. A także przeglądanie, za pomocą kategorii i słów kluczowych, i fraz, publicznie dostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, efektywnego wykorzystania przez nie środków finansowych pochodzących od grantodawców publicznych i prywatnych, zrealizowanych z udziałem tych środków projektów, zweryfikowanych formalnie w ramach projektu Fundacji Imago Silesia #ngorobiatolepiej, zgodnie z poniższą procedurą weryfikacji i zasadami wymienionymi w załączniku nr 5, § 8, do stutatu:

2.1 ZGŁOSZENIE

następuje ono poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych (wymaganych) pól, w  formularzu charakterystyki projektu znajdującym się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/, zgłaszający projekt musi potwierdzić zapoznanie się niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia, jak również; wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Imago Silesia, zaakceptować warunki Polityki Prywatności dla serwisów stworzonych i/lub administrowanych przez Fundację Imago Silesia, stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ oraz wyrazić zgodę na użytkowanie treści przesłanych za pomocą formularza przez Fundację Imago Silesia zgodnie z Licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL) .

do wypełnienia tego formularza nie musisz zakładać konta w serwisie #ngorobiatolepiej, wystarczy że jesteś przedstawicielem osoby prawnej podlegającej definicji organizacji pozarządowej znajdującej się w dziale DEFINICJE regulaminu (w formularzu wybierasz sposób potwierdzenia reprezentacji, dla członków zarządów organizacji pozarządowych jest to wpis Krajowego Rejestru Sądowego, dla członków organizacji oddelegowanych do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej będzie to pismo potwierdzające takie umocowanie z pieczęcią i czytelnym podpisem osoby reprezentującej zarząd organizacji pozarządowej, zawierające dane umożliwiające weryfikację treści (w szczególności adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).

wypełniając formularz zgłoszenia charakterystyki pamiętaj o tym, że celem istnienia portalu #ngorobiatolepiej jest budowa publicznodostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Stąd nasza troska o to by informacje dostępne w bazie były standaryzowane w określony sposób, ułatwiający dostęp do nich użytkownikom. Powoduje to, że formularz zgłoszenia projektu jest dokumentem wysoko sformalizowanym, do każdego pola należy wpisać wyłącznie informacje zgodne z zaleceniem znajdującym się ponad polem do wypełnienia, jeśli informacje te będą niepełne, lub niezgodne z opisem znajdującym się ponad polem, na etapie analizy wstępnej charakterystyki zostaniesz poproszony(a) o uzupełnienie wadliwie wypełnionych pól. Dopiero wypełnienie zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w formularzu charakterystyki projektu nad każdym z pól formularza i skuteczne przesłanie go do operatora spowoduje dalszy bieg procedury weryfikacyjnej. Informacje zawarte w formularzu charakterystyki projektu ponad polami do wypełnienia oparte są o załącznik nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej.

2.2 ANALIZA WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKI

analiza wstępna charakterystyki to procedura, której dokonują członkowie zespołu #ngorobiatolepiej, jest to jeden z elementów procedury związanej z tworzeniem publicznodostępnej bazy danych, która powinna prezentować treści w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty, tak by dawać do nich jak najszerszy dostęp użytkownikom. W ramach tego etapu, kontaktujemy się drogą mailową i/lub telefonicznie z osobą, która wysłała zgłoszenie. Doradzamy jak poprawić lub uzupełnić, zgodnie ze standardami bazy danych #ngorobiatolepiej, charakterystykę projektu tak, by była przejrzysta i jasna, oraz by spełniała standardy opisane w załączniku nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej.

członek zespołu #ngorobiatolepiej, weryfikuje możliwość reprezentacji organizacji pozarządowej przez osobę wysyłającą zgłoszenie (w przypadku członka zarządu organizacji jest to wpis Krajowego Rejestru Sądowego, dla członków organizacji oddelegowanych do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej będzie to pismo potwierdzające takie umocowanie z pieczęcią i czytelnym podpisem osoby reprezentującej zarząd organizacji pozarządowej). W przypadku członka oddelegowanego do reprezentowania organizacji wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej weryfikacja polega na telefonicznym potwierdzeniu informacji zawartych w piśmie potwierdzającym umocowanie do reprezentacji organizacji pozarządowej wobec operatora bazy danych #ngorobiatolepiej.

obydwa powyższe kroki odbywają się w drodze kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że niniejszy etap to maksymalnie siedem dni roboczych, jednak skuteczność działań zależy głównie od reakcji zgłaszającego/reprezentanta organizacji pozarządowej. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu siedmiu dni, zgłoszenie zostanie uznane za nieskuteczne i całą procedurę (łącznie z przesłaniem zgłoszenia poprzez formularz) trzeba będzie powtórzyć ponownie.

2.3 PROCEDURA WERYFIKACJI U GRANTODAWCY

wskazany przez osobę zgłaszającą projekt grantodawca, niezależnie od jego formy prawnej czy pochodzenia musi spełniać kryteria stawiane wobec grandoawców przez operatora, zgodnie z nimi:

grantodawcą może być również organizacja pozarządowa lub agenda rządowa, agenda Unii Europejskiej, międzynarodowy związek organizacji, międzynarodowa sieć organizacji, związek twórczy, uczelnia, kraj lub rząd/agenda rządowa kraju należącego obecnie do Rady Europy i krajów należących do tej organizacji w przyszłości (obecnie 47 państw członkowskich – wszystkie państwa europejskie (z wyjątkiem Watykanu i Białorusi) oraz Armenia, Azerbejdżan i Gruzja). Ponadto definicja członkostwa w Radzie Europy przyjęta w niniejszym regulaminie rozciąga możliwość uznania za grantodawcę podmiotów wymienionych powyżej, pochodzących z krajów mających status obserwatorów w Radzie Europy, tj.; Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Japonii i Izraela.

natychmiast po zakończeniu poprzedniego etapu, wysyłamy na adres poczty elektronicznej grantodawcy (wiadomości wysyłamy na adres podany w formularzu charakterystyki projektu przez zgłaszającego, stąd podając dane teleadresowe grantodawcy należy podać dane aktualne, umożliwiające skuteczny kontakt z właściwym merytorycznie reprezentantem grantodawcy) wiadomość, w której prosimy o wypełnienie ankiety dla grantodawców (widomość zawiera aktywny link do ankiety), wyjaśniamy na czym polega nasz projekt i przekazujemy informacje zgłoszone przez reprezentanta organizacji pozarządowej za pomoca formularza. Wypełnienie ankiety powinno odbyć się w maksymalnym terminie 14 dni roboczych od zakończenia procedury analizy wstępnej charakterystyki projektu, po przekroczeniu tego terminu podejmiemy jedną próbę telefonicznego kontaktu z grantodawcą, w celu nakłonienia go do wypełnienia ankiety

co bardzo ważne, projekt #ngorobiatolepiej opiera się na szerokiej współpracy zarówno, reprezentantów organizacji pozarządowych/osób fizycznych (którzy zgłaszają charakterystyki zrealizowanych przez organizację/osobę fizyczną projektów), jak i przedstawicieli grantodawców, wskazanych w zgłoszeniu. Brak takiej współpracy skutkuje przerwaniem procedury. Jeżeli jedna bądź druga strona nie podejmuje współpracy z operatorem, kontynuowanie procedury publikacji charakterystyki projektu w publicznodostępnej bazie #ngorobiątolepiej staje się niemożliwe.

procedura polega na próbach kontaktu bezpośredniego z grantodawcą. Kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji o projekcie #ngorobiatolepiej oraz przesłanie (odpowiedniemu ze względu na zakres obowiązków reprezentantowi prawnemu podmiotu, wskazanego w zgłoszeniu jako grantodawca; publicznego, prywatnego lub społecznego – np. w wyniku regrantingu),  linku do ankiety on-line we wiadomości e-mail, zawierającej także informacje na temat projektu oraz informacje dotyczące konkretnego projektu, zgłoszone za pomocą formularza. Wypełnione, przez reprezentanta prawnego grantodawcy ankiety, (instrukcje dotyczące wypełnienia ankiety znajdują się nad poszczególnymi polami ankiety pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/), i skuteczne dostarczenie jej operatorowi skutkuje umieszczeniem charakterystyki projektu wraz z kartą oceny grantodawcy w portalu #ngorobiatolepiej

2.4. UMIESZCZENIE CHARAKTERYSTYKI PROJEKTU WRAZ Z KARTĄ OCENY GRANTODAWCY W PORTALU

po spełnieniu kryteriów zawartych w załączniku nr 5 do regulaminu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej, członek zespołu #ngorobiatolepiej przekazuje charakterystykę projektu do publikacji, prowadzącemu procedurę weryfikacyjną po stronie operatora (oddelegowany członek zarządu Fundacji Imago Silesia), zgłoszona charakterystyka projektu zostaje opublikowana w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej znajdującej się w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ wraz z wynikami ankiety weryfikacyjnej przesłanej przez grantodawcę. Publikacja treści odbywa się maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia procedury weryfikacji charakterystyki projektu u grantodawcy, o skutecznej publikacji charakterystyki projektu prowadzący procedurę weryfikacyjną po stronie operatora informuje zgłaszającego drogą elektroniczną, wysyłajac (na adres wskazany w formularzu zgłoszenia charakterystyki) wiadomość zawierającą aktywny link do opublikowanej charakterystyki projektu. W wypadku gdy projekt nie spełnił warunków zawartych w załączniku nr 5,  do regulaminu portalu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej, prowadzący procedurę weryfikacyjną po stronie operatora informuje o tym zgłaszającego drogą elektroniczną, wynik postępowania nie podlega zmianom i jest ostateczny.

a. zgłoszenie treści charakterystyki projektu  odbywa się za pośrednictwem formularza charakterystyki projektu znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/

Każde zgłoszenie ma swój log, oznaczony konkretną datą i godziną, wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza, podanie prawdziwych danych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w poradniku Jak stworzyć charakterystykę projektu? dostępnym publicznie pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/jak-sworzyc-charakterystyke-projektu-poradnik/ oraz kliknięcie opcji ZGŁOŚ PROJEKT jest równoznaczne z rozpoczęciem upływu wszystkich terminów powziętych dla procedury weryfikacyjnej.

b. procedura analizy wstępnej treści charakterystyki projektu

Analiza wstępna zgłoszonych charakterystyk projektów polega na ocenie formalnej i merytorycznej strony przekazanych treści oraz kontakcie za pomocą poczty e-mail (i lub kontakcie telefonicznym) z osobą, która dokonała czynności formalnych opisanych w ppkt. a, zwaną dalej ZGŁASZAJĄCYM. Pracownik Fundacji Imago Silesia może na tym etapie procedury poprosić o nadesłanie konkretnych materiałów w określonych formatach. Przekazanie materiałów oznacza zgodę na ich użycie przez Fundację Imago Silesia zgodnie z postanowieniami i na warunkach przedstawionych w licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL), której tekst stanowi załącznik nr 1 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/, w szczególności poprzez ich; powielanie, kopiowanie, przetwarzanie z zachowaniem autorstwa zgodnie z licencją, rozpowszechnianie i przechowywanie zgłoszonych danych, zgodnie z Polityką Prywatności dla serwisów stworzonych i/lub administrowanych przez Fundację Imago Silesia, stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/.

pliki obrazów -> preferowane formaty ->

jpeg, min 72 dpi, min wielkość pliku w pikselach (dłuższy bok: min 950 px, krótszy bok: min 633px)

png, min 72 dpi, min wielkość pliku w pikselach (dłuższy bok: min 950 px, krótszy bok: min 633px)

pliki z zarejestrowanym obrazem i dźwiękiem -> preferowane formaty ->

MOV

MPEG4

AVI

WMV

MPEGPS

FLV

3GPP

pliki pdf -> preferowane formaty ->

standardowe pliki pdf zgodne z formatem Adobe PDF do wielkości 2MB

pliki tekstowe -> preferowane formaty ->

pliki formatu MS Office Word, Excel, PowerPoint, w formacie .docx, .xml .ppt

pliki formatu OpenOffice/Libre Office Writer, Calc, Base, w formacie .odt, .odp, .odg

c. przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej,

Procedura polega na próbach kontaktu bezpośredniego z grantodawcą oraz przesłaniu, odpowiedniemu ze względu na zakres obowiązków reprezentantowi prawnemu podmiotu będącego grantodawcą (publicznego, prywatnego lub społecznego-w wyniku regrantingu),  linku do ankiety on-line. Wypełnione, przez reprezentanta prawnego grantodawcy ankiety, znajdujące się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/, warunki niezbędne do publikacji projektu w bazie zrealizowanych projektów #ngorobiatolepiej zostały także określone w załączniku nr 5, § 8 do regulaminu portalu – Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej, ich wypełnienie jest konieczne do publikacji.

§ 3

Wszelkie elementy serwisu, łącznie z układem graficznym oraz zawartością merytoryczną, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

§ 4

Dane organizacji pozarządowych i instytucji prezentowane w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami. Każdy użytkownik zamierzający korzystać z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad:

4.1 Użytkownik ma prawo do wykorzystania danych z serwisu serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ w celach informacyjnych i na własny użytek osobisty lub w celach społecznie użytecznych.

4.2 Dane prezentowane w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nie mogą być publiczne udostępniane (np. poprzez umieszczanie ich na własnej stronie www) ani wykorzystane do tworzenia innych baz danych bez wiedzy i pisemnej zgody zarządu Fundacji Imago Silesia.

4.3 Niedozwolone jest odpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z serwisu serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/, wykorzystanie danych w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.

4.4 Dostępność w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ danych teleadresowych do organizacji i instytucji nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez nie zgody na otrzymywanie niezamówionej korespondencji. Dane zamieszczone w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nie mogą być wykorzystane do składania ofert handlowych poprzez tradycyjną lub e-mailową korespondencję seryjną (za wyjątkiem korespondencji tworzonej i rozsyłanej za pośrednictwem usługi newsletter portalu #ngorobiatolepiej, mającej na celu informowanie użytkowników o działaniu projektu)

4.5 Dozwolony jest dostęp do serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ za pomocą przeglądarki internetowej. Niedozwolone jest natomiast korzystanie z każdego innego oprogramowania nie będącego przeglądarką internetową. Użytkownik nie może kopiować danych z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne oraz pobierać całości lub istotnej co do jakości lub ilości części danych umieszczonych w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/.

4.6 Niedozwolone są działania celowo obciążające serwis #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/

§ 5

Działania naruszające powyższe zasady korzystania z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ będą skutkowały zablokowaniem dostępu użytkownikowi do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

§ 6

Fundacja Imago Silesia dokłada wszelkich starań, aby w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ prezentowane były pełne i aktualne informacje o organizacjach i instytucjach, niemniej nie jest w stanie zagwarantować, że prezentowane dane są poprawne. Fundacja Imago Silesia nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów prezentowanych w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/.

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

__________________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 3

Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania (DFSG)

Wolna redystrybucja
Licencja któregokolwiek składnika Debiana nie może zabronić komukolwiek sprzedaży lub odstąpienia oprogramowania jako składnika dystrybucji oprogramowania zawierającej programy z wielu różnych źródeł. Licencja nie może wymagać opłat za taką sprzedaż.

Kod źródłowy
Program musi mieć dołączony kod źródłowy; licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych samych zasadach, co programu w formie skompilowanej.

Dzieła pochodne
Licencja musi pozwolić na modyfikację kodu i wykonanie dzieł pochodnych oraz na dystrybucję zmodyfikowanego kodu na takich samych warunkach, co oryginalne oprogramowanie.

Integralność kodu źródłowego autora
Licencja może zabronić dystrybucji zmodyfikowanego kodu źródłowego wyłącznie wtedy, gdy pozwala na dystrybucję tzw. plików łat (ang. patch files) wraz z oryginalnym kodem źródłowym, pozwalających na modyfikację kodu źródłowego w czasie kompilacji. Licencja musi wyraźnie zezwalać na rozprowadzanie oprogramowania zbudowanego ze zmodyfikowanego kodu źródłowego. Dystrybucja może nakazać dodatkowego oznaczenia różnic pomiędzy oprogramowaniem oryginalnym a zmodyfikowanym w nazwie lub numerze wersji. (To wynik kompromisu. Projekt Debian zachęca wszystkich autorów do tego, aby nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików binarnych.)

Brak dyskryminacji wobec osób czy grup
Licencja nie może dyskryminować żadnej osoby lub grupy osób.

Brak dyskryminacji wobec zastosowań
Licencja nie może zabronić wykorzystania programu do konkretnego celu. Na przykład, nie może zabronić wykorzystania w biznesie lub przy badaniach genetycznych.

Rozprowadzanie licencji
Prawa załączone do programu muszą obowiązywać wszystkich, do których program jest dystrybuowany, bez konieczności odwoływania się do dodatkowych licencji.

Licencja nie może być charakterystyczna tylko dla Debiana
Prawa załączone do programu nie mogą być uzależnione od tego, że dany program jest częścią systemu Debiana. Jeżeli program jest wyodrębniony z Debiana i używany lub dystrybuowany poza Debianem, ale zgodnie z licencją samego programu, warunki licencji muszą pozostać takie same, jakby był częścią systemu Debiana.

Licencja nie może nakładać restrykcji na inne oprogramowanie
Licencja nie może zabraniać dystrybucji oprogramowania w zależności od obecności innego oprogramowania. Na przykład, licencja nie może wymagać, żeby wszystkie programy na tym samym nośniku były wolne.

 

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

__________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 4

Polityka Prywatności dla serwisów stworzonych i/lub administrowanych przez Fundację Imago Silesia

§ 1

Fundacja Imago Silesia szanuje prawa użytkownika do prywatności. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać. W niniejszych zasadach omówiono także inne ważne tematy dotyczące prywatności użytkownika.

§ 2

Każdy kto zakłada konto użytkownika w portalu, za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej/zarejestruj-sie/ musi potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptować jego zasady oraz zasady obowiązujące w wirtualnej sieci #ngorobiatolepiej. Każdy użytkownik otrzymuje w serwisie swoje unikalne konto, zalogowanie się w serwisie za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/wp-login.php/ oznacza, że użytkownik może tworzyć treści w obrębie domeny http://www.ngorobiatolepiej/ w ramach technologii WordPress, BB Press oraz BuddyPress, w szczególności mogą to być opinie, komentarze, informacje dotyczące własnej działalności, wiadomości osobiste i grupowe, w postaci wpisów i obrazów, dźwięków i ich zapisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w technologii WordPress i BuddyPress, w domenie http://www.ngorobiatolepiej/, także za ich prawny status oraz pochodzenie z legalnych źródeł.

1. LOGI

Gromadzimy dane zawarte w plikach logów (adres IP, nazwę hosta, typ i wersję przeglądarki internetowej, Twojego providera, czas spędzony na witrynie, a także strony wyświetlone w obrębie witryny.

2. PLIKI COOKIES 

Wykorzystujemy w naszych serwisach internetowych pliki cookies „ciasteczka”:

2.1 Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek).

2.2 Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić w przeglądarce internetowej.

2.3 W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies.

2.3.1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.3.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu, do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2.3.3 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.3.4 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2.3.5 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.3.6 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

2.3.7 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2.3.8 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu twojej przeglądarki internetowej.

3. DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Dane te służą wyłącznie do możliwości wyrażenia swojej opinii na tematy prezentowane w serwisie. Adresy e-mail nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Nigdy też nie wysyłamy żadnych niezapowiedzianych wiadomości na adres wskazany podczas rejestracji.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazach danych należących do Fundacji Imago Silesia lub bazach danych utrzymywanych przez naszych reklamodawców. Bazy danych znajdują się na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski innych krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych. W zakresie wymaganym przepisami prawa, jeżeli dane osobowe podlegają przekazaniu poza kraj użytkownika, dostarczane jest stosowne zawiadomienie.

4.1 Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Nasze witryny internetowe  mogą zawierać łącza do witryn internetowych nie prowadzonych przez nas. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn, ani żadnych związków z ich operatorami. Nie sprawujemy kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

4.2 Zmiany w niniejszych Zasadach i naszych Deklaracjach prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszej Polityki w naszych witrynach internetowych.

4.3 Zgoda użytkownika

Korzystając z naszych witryn internetowych lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności lub na poziomie konkretnej konkretnej strony www, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z danej witryny internetowej.

 

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

__________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 5

Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej

§ 1
Właścicielem i administratorem serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/  jest Fundacja Imago Silesia, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533232, NIP 6342834680, REGON 360580978.
§ 2
Serwis #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ służy informowaniu i promocji działalności stowarzyszeń i fundacji oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym i inicjatywami obywatelskimi. Serwis #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ umożliwia szukanie i lokalizowanie organizacji pozarządowych oraz wybranych instytucji w celu uzyskania informacji o ich danych teleadresowych oraz działalności.
§ 3
Wszelkie elementy serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/, łącznie z układem graficznym oraz zawartością merytoryczną, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
§ 4
Dane organizacji pozarządowych i instytucji prezentowane w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami. Każdy użytkownik zamierzający korzystać z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/  zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad:
 1. Użytkownik ma prawo do wykorzystania danych z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ w celach informacyjnych i na własny użytek osobisty lub w celach społecznie użytecznych.
 2. Dane prezentowane w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nie mogą być publiczne udostępniane (np. poprzez umieszczanie ich na własnej stronie www) ani wykorzystane do tworzenia innych baz danych bez wiedzy i pisemnej zgody Fundacji Imago Silesia.
 3. Niedozwolone jest odpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/, wykorzystanie danych w celu prowadzenia działalności zarobkowej, działalności gospodarczej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.
 4. Dostępność w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ danych teleadresowych organizacji i instytucji nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez nie zgody na otrzymywanie niezamówionej korespondencji. Dane zamieszczone w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ nie mogą być wykorzystane do składania ofert handlowych poprzez tradycyjną lub e-mailową korespondencję seryjną przez osoby trzecie korzystające z serwisu #ngorobiatolepiej
 5. Dozwolony jest dostęp do serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ za pomocą przeglądarki internetowej. Niedozwolone jest natomiast korzystanie z każdego innego oprogramowania nie będącego przeglądarką internetową. Użytkownik nie może kopiować danych z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne oraz pobierać całości lub istotnej (co do jakości lub ilości) części danych umieszczonych w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/. Działania tego typu, a także archiwizacja pobranych danych na wszelkich nośnikach informacji stanowią złamanie regulaminu portalu i grożą odpowiedzialnością karną.
 6. Niedozwolone są działania celowo obciążające  serwis #ngorobiatolepiej zlokalizowany w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/
§ 5
Działania naruszające powyższe zasady korzystania z serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/ będą skutkowały zablokowaniem dostępu użytkownikowi do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
§ 6
Fundacja Imago Silesia dokłada wszelkich starań, aby w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/, prezentowane dane były pełne i aktualne, jako informacje o organizacjach i instytucjach, niemniej nie jest w stanie zagwarantować, że prezentowane dane są poprawne. Fundacja Imago Silesia nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów prezentowanych w serwisie #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/.
 
§ 7
Treści przesłane za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/ stają się własnością Fundacji Imago Silesia i są zarządzane i przetwarzane w zgodzie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Każdy kto zakłada konto użytkownika w portalu, za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zarejestruj-sie/ musi potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptować jego zasady oraz zasady obowiązujące w wirtualnej sieci #ngorobiatolepiej. Każdy użytkownik otrzymuje w serwisie swoje unikalne konto, zalogowanie się w serwisie za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/wp-login.php/ oznacza, że użytkownik może tworzyć treści w obrębie domeny http://www.ngorobiatolepiej/ w ramach technologii WordPress, BB Press oraz BuddyPress, w szczególności mogą to być opinie, komentarze, informacje dotyczące własnej działalności, wiadomości osobiste i grupowe, w postaci wpisów i obrazów, dźwięków i ich zapisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w technologii WordPress, BB Press oraz  BuddyPress, w domenie http://www.ngorobiatolepiej/.
§ 8
Treści przesłane za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/, po ich skutecznym przesłaniu do operatora zostają poddane procedurze weryfikacyjnej opisanej w załączniku nr 2 do regulaminu portalu #ngorobiatolepiej – Procedura weryfikacyjna serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ dla treści zgłoszonych za pośrednictwem formularza charakterystyki projektu znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej.pl/dodaj-projekt. Po realizacji w/w procedury weryfikacji, treści zgłoszone przez organizację/osobę fizyczną będącą realizatorem projektu wraz z treściami zgłoszonymi w toku procedury weryfikacyjnej przez przedstawiciela grantodawcy, zostają opublikowane w publicznodostępnej bazie danych zrealizowanych projektów #ngorobiątolepiej. Aby procedura ta zakończyła się sukcesem, niezbędne do spełnienia są trzy warunki (jednocześnie):
1. W polu ankiety weryfikacyjnej dla grantodawcy zawierajacym pytanie: “Czy projekt zgłoszony do bazy przez organizację został zrealizowany w terminie wskazanym w dokumentacji (np. w ofercie realizacji zadania publicznego, wniosku o grant, formularzu aplikacyjnym)?” – zaznaczona odpowiedź musi posiadać wartość: TAK
2. W polu ankiety weryfikacyjnej dla grantodawcy zawierajacym ocenę współpracy z organizacją pozarządową/osobą fizyczną: “Oceń współpracę z organizacją pozarządową w realizacji projektu, zaznacz odpowiednią cyfrę w skali liniowej” zaznaczona wartość musi mieścić się w granicy od 3 do 5
3. W polu ankiety weryfikacyjnej dla grantodawcy zawierajacym pytanie: “Czy organizacja realizująca projekt właściwie informowała o uzyskanym wsparciu w materiałach projektowych (np. na stronie internetowej projektu, stronach społecznościowych, materiałach drukowanych)?” – zaznaczona odpowiedź musi posiadać wartość: TAK
4. W polu ankiety weryfikacyjnej dla grantodawcy zawierajacym pytanie: “Czy projekt został rozliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy konkretnym rodzaju zadania/wsparcia?” – zaznaczona odpowiedź musi posiadać wartość: TAK
Spełnienie powyższych warunków jest sprawdzane przez prowadzącego procedurę weryfikacyjną po stronie operatora (oddelegowany członek zarządu Fundacji Imago Silesia), zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu portalu – Procedura weryfikacyjna serwisu #ngorobiatolepiej zlokalizowanego w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ dla treści zgłoszonych za pośrednictwem formularza charakterystyki projektu znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/, wynik postępowania nie podlega zmianom i jest ostateczny.
§ 9
Organizacja pozarządowa, która w prawidłowy sposób (skutecznie) zgłosiła do publicznodostępnej bazy danych zrealizowanych projektów trzy charakterystyki projektu
1. Po ukazaniu się charakterystyk trzech projektów w bazie, Fundacja Imago Silesia zwraca się do organizacji pozarządowej, która realizowała projekty z prośbą o przesłanie (drogą elektroniczną na adres biuro#imagosilesia.pl) sprawozdania rocznego z działalności za poprzedni rok kalendarzowy (w przypadku gdy projekty realizowane były w tym samym roku a organizacja nie istniała wcześniej operator prosi o przygotowanie sprawozdania za bieżący okres, koniecznie uwzględniającego projekty zgłoszone do bazy). Po otrzymaniu w/w dokumentów oraz weryfikacji – sprawdzeniu czy dokumenty te są publicznie dostępne (np. na stronie www organizacji, stronie organizacji na facebooku czy w innej formie umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) Fundacja Imago Silesia prześle (drogą elektroniczną) zgodę na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej, która musi być zamieszczona (np. na stronie www organizacji, stronie organizacji na facebooku czy w innej formie umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) wraz ze znakiem jakości #ngorobiatolepiej w formie graficznej, prezentowanym poniżej:
ngo_robia_to_lepiej_logo_400x86px
2. Powyższa zgoda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia, po upływie tego okresu Fundacja Imago Silesia ponownie przeprowadza proces weryfikacji organizacji i (po pozytywnej weryfikacji) wydaje ponownie zgodę na kolejny okres sześciu miesięcy. Okres sześciu miesięcy jest ważny, ponieważ znak jakości służy organizacjom, które prowadzą aktywną działalność, w wypadku braku takiej działalności Fundacja Imago Silesia nie wydaje kolejnej zgody na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej.
3. Znak jakości jest przyznawany przez zarząd Fundacji Imago Silesia, pod zgodą na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej widnieją podpisy wszystkich członków zarządu Fundacji Imago Silesia. Fundacja Imago Silesia może zapraszać do kapituły osoby o uznanym dorobku społecznym, znane powszechnie ze swojej działalności w organizacjach pozarządowych, które cechują się nienaganną opinią w środowisku oraz wyrażą zgodę na udział w pracach kapituły. W takim wypadku osoby te również składają swój własnoręczny podpis na zgodzie na korzystanie ze znaku jakości #ngorobiatolepiej. Aktualny skład kapituły przyznającej znak jakości jest dostępny pod adresemhttp://www.ngorobiatolepiej/znak-jakosci/. Kapituła podejmuje decyzje na podstawie regulaminu zawierającego procedurę przyznawania znaku jakości, będącego częścią regulaminu projektu #ngorobiatolepiej, dostępnego pod adresem http://www.ngorobiatolepiej/regulamin/.
4. Organizacja, która posługuje się znakiem jakości #ngorobiatolepiej musi spełnić dwa podstawowe warunki; po pierwsze organizacja taka musi prawidłowo i zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie #ngorobiatolepiej zgłosić do bazy zrealizowanych projektów trzy projekty, po drugie organizacja taka musi przestrzegać polskiego prawa w zakresie wydatkowania środków publicznych i prywatnych (publikować roczne sprawozdania ze swojej działalności i przesyłać je do Fundacji Imago Silesia – na adres poczty elektronicznej biuro@imagosilesia.pl lub pocztą na adres Fundacji Imago Silesia). Brak wypełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków powoduje brak możliwości posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej. Zaprzestanie działalności, zaniechanie kontaktu z organizatorem akcji również skutkuje odebraniem możliwości posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej. Lista organizacji posługujących się znakiem #ngorobiatolepiej jest dostępna pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/znak-jakosci-ngorobiatolepiej/ i jest weryfikowana co sześć miesięcy.
§ 10
Członkostwo organizacji w sieci organizacji #ngorobiatolepiej podlega następujacej procedurze:
1. Aby dołączyć do sieci organizacji należy po pierwsze zastanowić się w gronie zarządu własnej organizacji czy taki krok jest właściwy a następnie wytworzyć dokument (np. w formie uchwały zarządu stowarzyszenia lub fundacji, który nalezy przesłać skutecznie w formie elektronicznej na adres biuro@imagosilesia.pl lub pocztą na adres Fundacji Imago Silesia), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji na temat przystąpienia do sieci organizacji #ngorobiatolepiej. W dokumencie tym należy wskazać z imienia i nazwiska osobę, będącą członkiem zarządu organizacji, która będzie zajmowała się kontaktem z organizatorem sieci czyli Fundacją Imago Silesia.
2. Zarząd Fundacji Imago Silesia przynaje członkostwo w sieci organizacji #ngorobiatolepiej po wypełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem obowiązków w formie decyzji zarządu Fundacji Imago Silesia o przyjęciu organizacji do sieci organizacji #ngorobiatolepiej. Członkostwo przyznawane jest na stałe i weryfikowane corocznie przez zarząd Fundacji Imago Silesia.
3. Organizacja, która zdecyduje się na formalne przystąpienie do sieci organizacji jest zobowiązana do składania corocznego raportu ze swoich działań oraz prowadzenia aktywnej współpracy w ramach sieci #ngorobiatolepiej (np. w formie zgłaszania zapotrzebowania na specjalistów lub wolontariuszy poprzez portal #ngorobiatolepiej, czy uczestnictwa w dorocznej konferencji organizowanej przez Fundację Imago Silesia). Poza tym, co bardzo ważne, uczestnictwo w sieci organizacji nie pociąga za sobą żadnych opłat czy obowiązku uiszczania składek na rzecz organizatora sieci. Organizacja taka może posługiwać się w swoich materiałach (elektronicznych i drukowanych) poniższym znakiem:
siec_ngorobiatolepiej_logo
4. Do rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej wystarczy aby organizacja przysłała skutecznie (drogą alektroniczną na adres biuro@imagosilesia.pl lub tradycyjną pocztą na adres Fundacji Imago Silesia dokument, np. w formie uchwały zarządu organizacji), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji o rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej. Po otrzymaniu takiego dokumentu Fundacja Imago Silesia uznaje, że organizacja przestaje być członkiem sieci #ngorobiatolepiej (z dniem otrzymania w/w dokumentu).
§ 11
Portal #ngorobiatolepiej kategoryzuje informacje publikowane w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ w oparciu o ustaloną politykę kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej.
5. Publicznodostępna baza danych o zrealizowanych projektach #ngorobiatolepiej oferuje możliwości przeglądania zebranych informacji, za pomocą kategorii i słów kluczowych, a także fraz złożonych z tych słów, dat realizacji/publikacji charakterystyk projektów oraz tagów, przypisanych do poszczególnych treści, zgodnie z wewnętrzną polityką kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej. Portal ma formę publicznie dostępnej bazy danych na temat działalności organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, jej informacje koncentrują się na zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem przez organizacje pozarządowe środków finansowych pochodzących od grantodawców publicznych i prywatnych; merytoryce i przebiegu zrealizowanych z udziałem tych środków projektów; podlegających weryfikacji formalnej, w ramach projektu Fundacji Imago Silesia #ngorobiatolepiej, zgodnie z poniższą procedurą weryfikacji opartą o załącznik nr 5 do regulaminu – : Polityka standaryzacji treści i jakości informacji zawartych w publicznodostępnej bazie danych #ngorobiatolepiej wraz z regulaminem bazy danych #ngorobiatolepiej.  
6. Większość projektów realizowanych w Polsce przez organizacje pozarządowe opiera się na podstawowej klasyfikacji zawartej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącej podstawę działalności organizacji pozarządowych w Polsce. W artykule 3., pkt. 1 ustawa ta definiuje pojęcie działalności pożytku publicznego (Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie). Ustawa, w Art. 4., pkt. 1. wymienia katalog zadań publicznych, do którego należą: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalność na rzecz integracji cudzoziemców; ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej); działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo; porządek i bezpieczeństwo publiczne; obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; ratownictwo i ochrona ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu.

7. Katalog umieszczony w ustawie zawiera aż 27 pozycji, aby projekty w portalu były kategoryzowane według prostszej metodologii skomasowaliśmy katalog ustawowy do podstawowych kategorii działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe – do wyboru masz zatem 17 kategorii dotyczących działań. Wewnętrzna polityka kategoryzacji portalu #ngorobiatolepiej zakłada oznaczanie publikowanej charakterystyki projektu za pomocą słów kluczowych, tagów oraz metadanych, kategorii; niezbędnych do utrzymania zasad i spójności wewnętrznej kategoryzacji publicznodostępnej bazy danych #ngorobiatolepiej oraz zasad pozycjonowania charakterystyk projektów w sieci internet w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym operator portalu, umieszczając w portalu zgłoszoną charakterystykę projektu (zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 i 5 do regulaminu portalu), w ramach niezbędnych czynności związanych z publikacją, jest zobowiązany do dokonania kategoryzacji zgłoszonych treści (charakterystyki zrealizowanego projektu) zgodnie z poniższymi zasadami:

7.1 – 17 kategorii dotyczących działań (kultura; zdrowieseniorzy; aktywizacja społeczna; animacja społeczna; działalność pomocowa; działania strażnicze; działalność charytatywna; sport; edukacja; działalność lecznicza; działania konsumenckie; ochrona przyrody; turystyka; integracja europejska; wolontariat

7.2 – 12 kategorii dotyczących formy prawnej podmiotu zgłaszającego charakterystykę zrealizowanego projektu (podmiot ekonomii społecznej (PES), spółdzielnia socjalna (SS), związek zawodowy (ZZ), organizacja pożytku publicznego (OPP), federacja organizacji pozarządowych (FED-NGO), związek organizacji pozarządowych (ZW-NGO), ochotnicza straż pożarna (OSP), organizacja zbiorowego zarządzania (OZZ), stowarzyszenie rejestrowe (SR), fundacja (FUN), stowarzyszenie kultury fizycznej (SKF), stowarzyszenie zwykłe (SZ), z których wybiera przynajmniej 1 kategorie będącą słowem oraz jedną będącą skrótem złożonym z wielkich liter.

7.3 – 8 tagów utworzonych dla konkretnej charakterystyki zrealizowanego projektu zgodnie z następującym katalogiem niezbędnych kroków: nazwa projektu, nazwa organizacji, nazwa miasta gdzie realizowany było zadanie/projekt, nazwa funduszu ze środków którego finansowane lub współfinansowane było zadanie/projekt, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację/autora/kierownika/menadżera projektu, nazwa grantodawcy, rodzaj grantodawcy, województwo

8. Rygorystyczne przestrzeganie powyżej scharakteryzowanego standardu działania to podstawa publicznodostępnej bazy danych na temat zrealizowanych działań ngo w Polsce. Wszelkie inne treści zamieszczane w portalu są kategoryzowane wg podobnego schematu jednak już bez tak rygorystycznej procedury, która odnosi się (jako integralna część regulaminu portalu) do treści zgłoszonych za pomocą formularza zgłoszenia projektu (zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 i 5 do regulaminu portalu).

 
Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

 

__________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 6

Cennik reklam zamieszczanych w portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie: http://www.ngorobiatolepiej.pl/

Portal #ngorobiatolepiej to autorski projekt prowadzony przez Fundację Imago silesia od 2014 roku, służący celom profesjonalizacji organizacji trzeciego sektora.

§ 1

Profil użytkownika portalu
Portal jest skierowany glównie do pracowników i członków zarządów organizacji pozarządowych, reprezentantów grantodawców (samorządowców i przedsiębiorców) oraz osób, które chcą sprawdzić historię działań danej organizacji pozarządowej.

§ 2

Modele rozliczeniowe obowiązujące w portalu

 • Model Flat Fee – w modelu Flat Fee reklamodawca rezerwuje sobie wybraną przez siebie powierzchnię na wyłączność na określony czas. Kupując na przykład billboard na tydzień mamy pewność, że zobaczą go wszyscy użytkownicy odwiedzający portal #ngorobiatolepiej przy każdym odświeżeniu strony.
 • Sponsoring – ta forma współpracy pozwala na wyjście poza standardowe formy reklamy. W naszej ofercie mamy przygotowane przykładowe zestawy sponsorskie, na życzenie przygotujemy również zestaw ściśle dopasowany do Państwa potrzeb
 • OFERTY SPECJALNE – to specjalne pakiety pozwalające obniżyć koszty przy większych zamówieniach. Specjalne ceny mamy również dla Fundacji i NGO.

§ 3

Warunki działania systemu reklamowego w portalu

Fundacja Imago Silesia jako operator projektu, wystawia fakturę vat w związku z opłatami przyjmowanymi od reklamodawców, wszelkie zyski z reklam w portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ są przeznaczane na statutową działalność Fundacji Imago Silesia – w tym przypadku na koszty utrzymania i prowadzenia portalu #ngorobiatolepiej

§ 4

Formaty reklam

W portalu #ngorobiatolepiej zamieszczać można najbardziej popularne formaty reklamowe, oferujemy sześć lokalizacji reklamy na stronie.

 • Górny baner strony
  468×60 or 728×90 Baner nagłówka z rozszerzonym kodem
 • Pierwsza pętla postów
  468×60
 • Druga pętla postów
  468×60
 • Pojedyńczy post góra
  468×60
 • Pojedyńczy post dół
  468×60
 • Prawy sidebar strony
  468×60

MODEL FLAT FEE – CENNIK REKLAM

SPONSORING – OFERTY SPONSORSKIE

OFERTY SPECJALNE 

Niniejsza treść podlegała ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

 

__________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 7

Wzory druków projektu #ngorobiatolepiej

Wszelka współpraca organizowana pomiędzy organizacjami pozarządowymi a osobami fizycznym (posiadaczami kont użytkowanika w portalu #ngorobiatolepiej zlokalizowanym w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/) jak i pomiędzy różnymi organizacjami pozarządowymi (zawiązana lub prowadzona za pośrednictwem portalu #ngorobiatolepiej) wymaga stosowania poniższych wzorów dokumentów:

 1. Wzór zaświadczenia o współpracy w realizacji projektu
 2. Wzór opinii o współpracy w realizacji projektu
 3. Wzór decyzji zarządu organizacji o przystąpieniu do sieci organizacji #ngorobiatolepiej

 

Niniejsza treść podlegała aktualizacji 1 stycznia 2016 r.

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.