faq

#ngorobiatolepiej | faq

Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedź na większość typowych pytań jakie trafiają do portalu #ngorobiatolepiej. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie – skontaktuj się z nami klikając tutaj.

JAKIE KORZYŚCI DAJE ORGANIZACJOM PORTAL #NGOROBIATOLEPIEJ?

Portal daje kilka różnych narzędzi. Po pierwsze zupełnie za darmo publikujemy informacje o zrealizowanych przez Twoją organizację projektach. Nasz baza jest sprawdzona merytorycznie i stanowi doskonałe źródło informacji dla potencjalnych sponsorów czy grantodawców. Każdy może sprawdzić jakie projekty zrealizowała dana organizacja. Baza jest darmowa i ma charakter trwały (pozwala to uniknąć kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem i aktualizowaniem własnej strony internetowej). Oferujemy także możliwość uczestnictwa w sieci #ngorobiatolepiej oraz możliwość zamieszczania ogłoszeń i informacji o szkoleniach. To wszystko otrzymujesz za darmo a zgłoszone do bazy projekty są przez nas promowane na wiele sposóbów, jest to więc doskonały sposób by nagłośnić swoje dokonania, stając się pewnym i solidnym partnerem dla grantodawców.

CZY DOŁĄCZENIE DO PORTALU #NGOROBIATOLEPIEJ STANOWI ZOBOWIĄZANIE CYWILNOPRAWNE I CZY WYNIKAJĄ Z TEGO JAKIEŚ OBOWIĄZKI DLA ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ SWÓJ PROJEKT?

Nie. Zgłaszając projekt do naszej bazy nie podpisujesz umowy o świadczenie usług, nie wynikają z tego żadne konsekwencje w postaci opłat. Jednak jeśli chodzi o materiały, które nam przesyłasz, to zgodnie z regulaminem po pierwsze stwierdzasz, że należą one do Ciebie a po drugie zgadzasz się na to, żeby Fundacja Imago Silesia posługiwała się tymi materiałami zgodnie z licencją wymienioną w regulaminie. Nie oznacza to, że stajemy się właścicielem praw do tych materiałów, oznacza to jedynie, że możemy ich używać i prezentować je zgodnie z przeznaczeniem projektu.

CZY ZGŁOSZENIE PROJEKTU KOSZTUJE?

Nie. W związku ze zgłoszeniem projektu do bazy zrealizowanych projektów za pomocą formularza zgłoszenia projektu nie ponosisz żadnych kosztów. Także utrzymywanie opisów zgłoszonych projektów nie wymaga i nie będzie wymagało w przyszłości żadnych opłat. Projekt jest działaniem społecznym, Fundacja Imago Silesia ponosi wszelkie koszty utrzymania serwerów oraz konserwacji i prowadzenia portalu.

JAK KWALIFIKUJEMY PROJEKTY DO PORTALU?

Publikujemy tylko informacje (charakterystyki projektu) które spełniają nasze wymogi. Oznacza to, że grantodawca w wypełnianej ankiecie musi udzielić konkretnych odpowiedzi aby projekt kwalifikował się do publikacji. Jakie to odpowiedzi? To proste, najważniejsze są tu cztery pytania kluczowe: Czy projekt zgłoszony do bazy przez organizację został zrealizowany w terminie wskazanym w dokumentacji (np. w ofercie realizacji zadania publicznego, wniosku o grant, formularzu aplikacyjnym)? – grantodawca musi odpowiedzieć “TAK”; Oceń współpracę z organizacją pozarządową w realizacji projektu, zaznacz odpowiednią cyfrę w skali liniowej od 1 do 5 – grantodawca musi zaznaczyć odpowiedź z zakresu od 3 do 5; Czy organizacja realizująca projekt właściwie informowała o uzyskanym wsparciu w materiałach projektowych (np. na stronie internetowej projektu, stronach społecznościowych, materiałach drukowanych)? – grantodawca musi odpowiedzieć “TAK”; Czy projekt został rozliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy konkretnym rodzaju zadania/wsparcia? – grantodawca musi odpowiedzieć “TAK”. Warunki te są zawarte w § 8 załącznika nr 5 do regulaminu portalu i są niezmienne.

DLACZEGO PORTAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PUBLIKOWANE TREŚCI I CO TO OZNACZA?

Portal #ngorobiatolepiej nie ponosi odpowiedzialności za treści zgłoszone do publikacji jak i za te, które stworzyłeś sam (np. korzystając z części społecznościowej portalu lub z forum). Oznacza to jedynie tyle, że Fundacja Imago Silesia publikuje informacje wytworzone przez organizacje oraz udostępnia miejsce do tworzenia treści dla zarejestrowanych użytkowników (pod warunkiem przestrzegania zasad wynikających z regulaminu). Oznacza to także, że w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, tworzenia treści obraźliwych, niezgodnych z celami działalności portalu lub godzących w zasady współżycia społecznego administrator ma prawo i obowiązek usunąć tego typu treści a w przypadku uporczywego naruszania regulaminu, także prawo do usunięcia konta użytkownika portalu (nie dotyczy to opisów projektów, które zostały przez tego użytkownika zgłoszone do bazy zrealizowanych projektów, zgodnie z zasadami i regulaminem).

DLACZEGO #NGOROBIATOLEPIEJ PROSI O ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZGŁOSZONYCH ZA POMOCĄ STRONY MEDIÓW?

Ponieważ posługując się materiałami nadesłanymi przez użytkowników musimy posiadać taką zgodę. Podobnie jest w przypadku gdy chcesz korzystać z naszej usługi newsletter lub założyć konto w portalu a także gdy przesyłasz nam opis zrealizowanego projektu, to bardzo ważne, gdyż działamy w zgodzie z obowiązującym prawem w tym z ustawą o ochronie danych osobowych.

KTO JEST OPERATOREM PORTALU I NA JAKICH ZASADACH DZIAŁA?

Operatorem projektu #ngorobiatolepiej jest Fundacja Imago Silesia, (40-032 Katowice, ul. Pocztowa 16, KRS 0000533232, NIP 6342834680, REGON 360580978), która działa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873).

JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI ORGANIZACJI #NGOROBIATOLEPIEJ I JAKIE OBOWIĄZKI TO NIESIE DLA ORGANIZACJI?

Aby dołączyć do sieci organizacji należy po pierwsze zastanowić się w gronie zarządu własnej organizacji czy taki krok jest właściwy a następnie wytworzyć dokument (np. w formie uchwały zarządu stowarzyszenia lub fundacji, który nalezy przesłać skutecznie w formie elektronicznej na adres biuro@imagosilesia.pl lub pocztą na adres Fundacji Imago Silesia), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji na temat przystąpienia do sieci organizacji #ngorobiatolepiej. W dokumencie tym należy wskazać z imienia i nazwiska osobę, będącą członkiem zarządu organizacji, która będzie zajmowała się kontaktem z organizatorem sieci czyli Fundacją Imago Silesia. Jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z faktu przystąpienia do sieci to organizacja, która zdecyduje się na formalne przystąpienie do sieci organizacji jest zobowiązana do składania corocznego raportu ze swoich działań oraz prowadzenia aktywnej współpracy w ramach sieci #ngorobiatolepiej (np. w formie zgłaszania zapotrzebowania na specjalistów lub wolontariuszy poprzez portal #ngorobiatolepiej, czy uczestnictwa w dorocznej konferencji organizowanej przez Fundację Imago Silesia). Poza tym, co bardzo ważne, uczestnictwo w sieci organizacji nie pociąga za sobą żadnych opłat czy obowiązku uiszczania składek na rzecz organizatora sieci.

CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ PROJEKT NIE DOŁĄCZAJĄC DO SIECI?

Oczywiście. Każda organizacja może zgłosić dowolną ilość zrealizowanych projektów za pomocą formularza zgłoszenia projektu. Każdy projekt jest sprawdzany zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie #ngorobiatolepiej, a po pozytywnej weryfikacji projektu u grantodawcy, opis projektu (charakterystyka projektu wraz z załącznikami w postaci multimediów) zostaje umieszczony w bazie projektów #ngorobiatolepiej, dostępnej pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/

JAK DŁUGO ZGŁOSZONE PROJEKTY BĘDĄ WIDOCZNE DLA WSZYSTKICH?

Zgłoszone i zweryfikowane projekty są widoczne w bazie #ngorobiatolepiej zawsze. Fundacja Imago Silesia utrzymuje portal #ngorobiatolepiej na swoich serwerach, a raz zgłoszony i zweryfikowany projekt jest widoczny dla wszystkich użytkowników bazy, nawet po likwidacji organizacji, która go zrealizowała. Nie usuwamy raz zamieszczonych zgodnie z procedurą i regulaminem projektów, ponieważ baza ma służyć łatwemu dostępowi do wiedzy na temat działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski.

KTO TWORZY PORTAL #NGOROBIATOLEPIEJ?

Portal #ngorobiatolepiej to projekt z zakresu “projektów autorskich” realizowanych przez Fundację Imago Silesia. Autorem projektu, jego pomysłodawcą oraz wykonawcą jest Grzegorz Senderowicz. Autor odpowiada za działanie portalu, jego sprawne funkcjonowanie oraz wyznacza kierunki działań w ramach projektu, oprócz tego współpracuje przy projekcie z zespołem, który zajmuje się konkretnymi zagadnieniami. Zespół projektowy złożony jest z Edwarda Barona (redakcja tekstów), Michała Bednarczyka (obsługa filmowa projektu) i Mateusza Soleckiego (administracja forum dyskusyjnym i częścią społecznościową serwisu).  Zespół projektowy, współpracuje z wolontariuszami z całego kraju, którzy m. in. zgłaszają projekty do bazy, konsultują ich charakterystyki czy działają w sieci organizacji #ngorobiatolepiej.

CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ DO PORTALU INFORMACJE O SZKOLENIU PŁATNYM?

Tak. Jednym z najważniejszych celów projektu #ngorobiatolepiej jest ułatwianie dostępu do szerokiej oferty szkoleniowej skierowanej do pracowników i członków organizacji pozarządowych z całej Polski. Dlatego publikujemy informacje o szkoleniach bezpłatnych jak i tych, które są płatne. Robimy to zawsze bez opłat. Informacje o szkoleniu będą widoczne w portalu przez 60 dni, promujemy je także poprzez sieci społecznościowe oraz inne kanały komunikacji. Jeśli chcesz zgłosić do portalu swoje szkolenie to jedynym warunkiem jest to by organizatorem szkolenia lub innej formy profesjonalizacji (warsztatów, konferencji, panelu dyskusyjnego itp.) była organizacja pozarządowa. Aby skutecznie zamieścić ogłoszenie o szkoleniu należy wypełnić prosty formularz.

JAKIE OBOWIĄZKI I ZASADY WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA PRZEZ ORGANIZACJĘ ZNAKU JAKOŚCI #NGOROBIATOLEPIEJ?

Organizacja, która posługuje się znakiem jakości #ngorobiatolepiej musi spełnić dwa podstawowe warunki; po pierwsze organizacja taka musi prawidłowo i zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie #ngorobiatolepiej zgłosić do bazy zrealizowanych projektów trzy projekty, po drugie organizacja taka musi przestrzegać polskiego prawa w zakresie wydatkowania środków publicznych i prywatnych (publikować roczne sprawozdania ze swojej działalności i przesyłać je do Fundacji Imago Silesia – na adres poczty elektronicznej biuro@imagosilesia.pl lub pocztą na adres Fundacji Imago Silesia). Brak wypełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków powoduje brak możliwości posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej. Zaprzestanie działalności, zaniechanie kontaktu z organizatorem akcji również skutkuje odebraniem możliwości posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej. Lista organizacji posługujących się znakiem #ngorobiatolepiej jest dostępna pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/znak-jakosci/ i jest weryfikowana co sześć miesięcy.

JAK PRZEBIEGA PROCEDURA PRZYZNANIA ZNAKU JAKOŚCI #NGOROBIATOLEPIEJ?

Procedura przyznania znaku jakości #ngorobiatolepiej charakteryzuje się dużą przejrzystością i składa się z dwóch etapów. Po pierwsze organizacja musi skutecznie i zgodnie z regulaminem zgłosić do bazy zrealizowanych projektów #ngorobiatolepiej trzy projekty. Po ukazaniu się charakterystyk trzech projektów w bazie, Fundacja Imago Silesia zwraca się do organizacji pozarządowej, która realizowała projekty z prośbą o przesłanie sprawozdania rocznego z działalności za poprzedni rok kalendarzowy (w przypadku gdy projekty realizowane były w tym samym roku a organizacja nie istniała wcześniej Fundacja prosi o przygotowanie sprawozdania za bieżący okres, koniecznie uwzględniającego projekty zgłoszone do bazy). Po otrzymaniu w/w dokumentów oraz weryfikacji – sprawdzeniu czy dokumenty te są publicznie dostępne (np. na stronie www organizacji, stronie organizacji na facebooku czy w innej formie umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) Fundacja Imago Silesia prześle (drogą elektroniczną) zgodę na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej, która musi być zamieszczona (np. na stronie www organizacji, stronie organizacji na facebooku czy w innej formie umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) wraz ze znakiem jakości #ngorobiatolepiej w formie graficznej. Powyższa zgoda jest ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia, po upływie tego okresu Fundacja Imago Silesia ponownie przeprowadza proces weryfikacji organizacji i (po pozytywnej weryfikacji) wydaje ponownie zgodę na kolejny okres sześciu miesięcy. Aktualna lista organizacji posługujących się znakiem jakości #ngorobiatolepiej jest zawsze dostępna pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/znak-jakosci/. Okres sześciu miesięcy jest ważny, ponieważ znak jakości służy organizacjom, które prowadzą aktywną działalność, w wypadku braku takiej działalności Fundacja Imago Silesia nie wydaje kolejnej zgody na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej.

KTO ZASIADA W KAPITULE PRZYZNAJĄCEJ ZNAK JAKOŚCI #NGOROBIATOLEPIEJ?

Znak jakości jest przyznawany przez zarząd Fundacji Imago Silesia, pod zgodą na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej widnieją podpisy wszystkich członków zarządu Fundacji Imago Silesia. Fundacja Imago Silesia może zapraszać do kapituły osoby o uznanym dorobku społecznym, znane powszechnie ze swojej działalności w organizacjach pozarządowych, które cechują się nienaganną opinią w środowisku oraz wyrażą zgodę na udział w pracach kapituły. W takim wypadku osoby te również składają swój własnoręczny podpis na zgodzie na korzystanie ze znaku jakości #ngorobiatolepiej. Aktualny skład kapituły przyznającej znak jakości jest dostępny pod adresem http://www.ngorobiatolepiej/znak-jakosci/. Kapituła podejmuje decyzje na podstawie regulaminu zawierającego procedurę przyznawania znaku jakości, będącego częścią regulaminu projektu #ngorobiatolepiej, dostępnego pod adresem http://www.ngorobiatolepiej/regulamin/.

JAK ZREZYGNOWAĆ Z CZŁONKOSTWA ORGANIZACJI W SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

Do rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej wystarczy aby organizacja przysłała skutecznie (drogą alektroniczną na adres biuro@imagosilesia.pl lub tradycyjną pocztą na adres Fundacji Imago Silesia dokument, np. w formie uchwały zarządu organizacji), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji o rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej. Po otrzymaniu takiego dokumentu Fundacja Imago Silesia uznaje, że organizacja przestaje być członkiem sieci #ngorobiatolepiej (z dniem otrzymania w/w dokumentu).

CZY MOGĘ USUNĄĆ ZGŁOSZONE WCZEŚNIEJ PROJEKTY Z PORTALU?

Nie. Raz zgłoszonej skutecznie charakterystyki zrealizowanego projektu nie można usunąć z bazy. Projekty zgłoszone do bazy zrealizowanych projektów pozostają w niej nawet po zaistnieniu faktu likwidacji organizacji, która je zgłosiła. Baza stanowi źródło wiedzy o zrealizowanych projektach, dostępnej za darmo i dla każdego, za pośrednictwem sieci internet. Fundacja Imago Silesia nie usuwa raz zamieszczonych w bazie informacji.

JAKIE PROJEKTY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PUBLIKACJI W PORTALU?

Publikujemy charakterystyki projektu, zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, które przeszły procedurę weryfikacyjną opisaną w regulaminie #ngorobiatolepiej. Oznacza to, że publikujemy informację na temat wszystkich projektów i działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe, niezależnie od ich tematyki (oczywiście podstawowym wyznacznikiem są cele realizacji działania – jeżeli organizacja działająca w zgodzie z polskim prawem, zgłosi projekt zgodnie z zapisami regulaminu, projekt ten przejdzie pozytywną weryfikację u grantodawcy zostanie opublikowany w bazie zrealizowanych projektów). Jedynym wyjątkiem są tu działania spełniające powyższe warunki a jednocześnie godzące w porządek społeczny czy prawny obowiązujący w R.P. (np. gdy charakterystyka projektu wskazuje wyraźnie, że jego celem było nawoływanie do nienawiści rasowej, dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej, czy promocja ideologii zakazanych przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, w takim wypadku Fundacja Imago Silesia ma prawo do odmowy publikacji charakterystyki projektu w bazie zrealizowanych projektów na podstawie regulaminu #ngorobiatolepiej i obowiązującego w Polsce prawa. Odmowa taka ma charakter ostateczny.

CO ROZUMIEMY PRZEZ “ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ?

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2). Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2). Jeżeli Twoja organizacja mieści się w tej definicji i spełnia jej warunki to portal #ngorobiatolepiej jest narzędziem stworzonym właśnie dla niej.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE UDOSTĘPNIANE PRZEZ PORTAL W TECHNOLOGII BUDDY PRESS I BBPRESS?

Portal #ngorobiatolepiej udostępnia narzędzia społecznościowe w formie portalu społecznościowego #ngorobiatolepiej opartego o technologię BuddyPress oraz forum dyskusyjnego opartego o technologię BBPress. Obie technologie umożliwiają samodzielne tworzenie treści i kontakty z innymi użytkownikami. Każda osoba fizyczna rejestrująca się w tych technologiach w domenie http://www.ngorobiatolepiej.pl/ wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie postanowień regulaminu dostępnego pod adresem http://www.ngorobiatolepiej/regulamin/. Oznacza to m. in., że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wytworzone treści i wynikające z tego skutki prawne. Fundacja Imago Silesia może likwidować konta użytkowników po stwierdzeniu rażących naruszeń postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

LICENCJA, NA KTÓREJ PORTAL PUBLIKUJE ZGŁOSZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ TREŚCI I WYNIKAJĄCE Z TEGO ZASADY?

Portal #ngorobiatolepiej publikuje informacje nadesłane przez użytkowników (organizacje pozarządowe i osoby fizyczne) zgodnie z zasadami określonymi w Licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL). Przyjazne dla użytkownika podsumowanie postanowień licencji można znaleźć tutaj.

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN PORTALU #NGOROBIATOLEPIEJ?

Regulamin portalu znajduje się pod adresem http://www.ngorobiatolepiej.pl/regulamin/ – znajdują się tam wszystkie zapisy dotyczące możliwości korzystania z portalu w każdej z dostępnych form.

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN FORUM #NGOROBIATOLEPIEJ?

Regulamin formum #ngorobiatolepiej stanowi załącznik do regulaminu portalu i znajduje się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/regulamin/

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA ORGANIZACJI DO SIECI #NGOROBIATOLEPIEJ?

Regulamin przystępowania organizacji do sieci organizacji #ngorobiatolepiej stanowi załącznik do regulaminu portalu i znajduje się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/regulamin/, wszelkie dokumenty związane z przystąpieniem organizacji do sieci (wzory dokumentów) znajdują się pod adresem http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/siec-ngorobiatolepiej/ 

JAKIE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY W PORTALU?

Portal #ngorobiatolepiej to zestaw bezpłatnych narzędzi dedykowanych organizacjom pozarządowym. Jednym z tych narzędzi jest tablica ogłoszeń ngo. Aby zamieścić ogłoszenie należy wypełnić formularz, zamieszczamy ogłoszenia dotyczące działalności organizacji pozarządowych – informacje o akcjach, spotkaniach, o wszystkich aktywnościach organizowanych przez organizacje pozarządowe. Pamiętaj, że możesz także za pośrednictwem naszego portalu szukać partnerów do przeprowadzenia konkretnych działań, specjalistów i współpracowników, którzy posiadają określone umiejętności i mogą zaangażować się w konkretne działanie. Wszystkie zamieszczane przez nas ogłoszenia zamieszczamy bez żadnych opłat, są one widoczne przez 30 dni na naszej tablicy ogłoszeń.

CZY PROJEKT KORZYSTA Z DOBRYCH WZORÓW WYPRACOWANYCH W INNYCH KRAJACH?

Tak. projekt #ngorobiatolepiej korzysta z dobrych praktyk i wzorów wypracowanych w toku różnych procedur badawczych i projektów. Do najważniejszych z nich należą; Project Streamline (Projekt Racjonalizacja) – uruchomiona w 2007 roku przez osiem dużych instytucji reprezentujących zarówno grantodawców, jak i grantobiorców a koordynowana przez Grants Managers Network akcja mająca zdiagnozować problemy zachodzące na linii grantodawcy-grantobiorcy. Project Streamline stworzył rekomendacje, materiały i narzędzia umożliwiające uproszczenie i ulepszenie procedur. Problemy zostały zdefiniowane na podstawie trwającego blisko rok procesu (2007/2008), w ramach którego prowadzono badania ankietowe, wywiady i grupy fokusowe. Jedną z dobrych praktyk stosowanych w projekcie #ngorobiatolepiej jest także amerykańska (choć w rzeczywistości już ogólnoświatowa) sieć GuideStar, oferująca nie tylko profesjonalizację pracy ngo ale i nowoczesne narzędzia informatyczne do pracy. W Polsce jednym z przyczynków do realizacji projektu #ngorobiatolepiej stał się dorobek projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Szumana zatytułowanego Monitoring procedur dotacyjnych dla NGO, z rekomendacji którego projekt #ngorobiatolepiej czerpie wiele informacji na temat stosunków i trendów zachodzących w stosunkach pomiędzy biznesem, samorządami i instytucjami a organizacjami pozarządowymi.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.