#ngorobiatolepiej | o projekcie

Naszą ideą jest pokazać skalę zaangażowania trzeciego sektora.

 

ngo5_liczba_typo_testimonial_na_glowna_300x300

W sytuacji gdy trzeci sektor nadal pozostaje niedoinwestowany, gdy mechanizm współpracy organizacji pozarządowych oraz biznesu ma nadal zbyt małą skalę jednym z najważniejszych zadań staje się planowanie rozwoju oraz dostęp do wiedzy na temat możliwości.


Od dawna już ludzie związani z aktywnie działającymi organizacjami pozarządowymi nie są postrzegani jak społecznicy o bliżej niesprecyzowanej specjalizacji; odwrotnie – dostrzegamy ich jako kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie, posiadających dość wiedzy by zarówno zarządzać organizacją jak i planować w sposób kontrolowany jej rozwój. Jako Fundacja Imago Silesia wspieramy inicjatywy służące podnoszeniu poziomu wiedzy i rozszerzaniu zakresu kompetencji kadry kultury oraz organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim.

Wierzymy w niezwykłą moc współpracy w sektorze pozarządowym.

 


ngo_liczba_typo_testimonial_na_glowna_300x300
Nasza organizacja chętnie podejmuje współpracę z partnerami, udzielając się w projektach dotyczących kultury i bardzo szeroko pojmowanej sztuki oraz dziedzictwa kulturowego i animacji społeczno-kulturalnej. Kultura jest współpracą i nie zasadza się na potrzebie rywalizacji. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że podstawowym zrębem kultury europejskiej jest współpraca i współtworzenie. Dlatego też zapraszamy wszystkie ngo do udziału w sieci, której celem jest stworzenie profesjonalnego narzędzia do promowania (w sposób czytelny i obiektywny) swojej działalności. Narzędzie to jest bezpłatne i oparte na licencji GNU.

Projekt #ngorobiatolepiej powstał po to by dać organizacjom pozarządowym narzędzie promocji swojej działalności oraz by pokazać jak ważną rolę odgrywają te podmioty w Polsce.

Wyłącznie zrealizowane projekty – jako wizytówka organizacji dla biznesu i grantodawców.

 

 

ngo2_liczba_typo_testimonial_na_glowna_300x300Portal prezentuje projekty zrealizowane przez ngo (stowarzyszenia, fundacje, ozz), w których organizacje te korzystały z publicznych pieniędzy w formie dotacji, grantu, mikrograntu lub innej formy współpracy z instytucją lub sponsorem.

Wszystkie projekty sprawdzamy u źródła, zwracając uwagę na to czy projekt faktycznie został zrealizowany, konsultujemy się w tej sprawie z grantodawcą oraz organizacją, która przeprowadziła działanie.

Sieć organizacji jako narzędzie profesjonalizacji oraz platforma współpracy.

 

 

ngo4_liczba_typo_testimonial_na_glowna_300x300Portal pełni także rolę sieci dla zapisanych organizacji, pozwala na wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc za pośrednictwem forum oraz daje szansę na zrównoważony rozwój poprzez współpracę członków we własnych projektach. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji w Polsce, które zajmują się zagadnieniem sieci kultury, dążąc do rozwoju lokalnych sieci kultury opartych o wypracowane przez partnerów normy działania.

Organizację sieciową można zdefiniować przez charakterystykę jej cech, które da się podzielić na cztery grupy. Pierwszą cechą jest transfer zasobów między jednostkami, które tworzą sieć. Cechą drugą jest zróżnicowanie powiązań między podmiotami od hierarchicznych po luźne kontakty rynkowe. Trzecią cechą jest ograniczona integracja podmiotów, co wynika z odmienności celów cząstkowych i strategii. Występują jednak cele i strategie całego układu, co wpływa na poprawę jego konkurencyjnej pozycji. Kolejną cechą jest tworzenie i wzmacnianie kanałów informacyjnych w układach poziomych i pionowych.

 

FINANSOWANIE RAMOWE

 

Finansowanie ramowe to narzędzie umożliwiające z jednej strony stałą profesjonalizację podejmowanych przez organizacje działań, z drugiej to bezpieczna droga do zrównoważonego rozwoju i unikania momentów przestojów w działalności organizacji, spowodowanych brakiem możliwości wykonywania projektów wieloletnich (tzw. grantoza-dotykająca szczególnie organizacje działające w zakresie kultury i sztuki oraz organizacje działające na rzecz rozwoju techniki czy nowych technologii).

Jak robią to w Niemczech?

W Niemczech szeroko stosowane jest finansowanie ramowe, dające doświadczonym organizacjom, które na podstawie wieloletniej relacji z grantodawcą udowodniły swoją wartość i przydatność, gwarancję środków na dalsze działania. Może się to odbywać dwojako: poprzez włączenie do budżetu środków na konkretne działania (tak funkcjonuje to w sferze projektów socjalnych finansowanych przez miasto Berlin) albo poprzez ogólną zagwarantowaną sumę, w ramach której organizacja może przedstawiać rokrocznie nowe pomysły na działania w ramach ustalonych priorytetów – muszą one wtedy każdorazowo uzyskać akceptację grantodawcy, ale sama suma jest gwarantowana (dotyczy to przede wszystkim projektów miękkich, mieszczących się w ogólnej misji organizacji). Rozwiązanie to, wbrew potencjalnym zastrzeżeniom, jest uważane za transparentne. Informacje o środkach przeznaczonych dla konkretnych organizacji są dostępne w Internecie i stanowią informację publiczną, a w uzasadnionych przypadkach można oprotestować alokacje finansowe lub wykorzystać swoich reprezentantów we władzach ustawodawczych do lobbowania zmian w podziale środków.*

 

WIELOLETNIE PLANOWANIE

 

System dotacyjny dostępny dla organizacji pozarządowych w Polsce jest przede wszystkim niespójny. W sposób oddolny jest poddany kontroli społecznej i presji. Kontrola społeczna to ten element, który paraliżuje działania ngo, z powodu braku zaufania i braku przepływu informacji na temat tego co faktycznie się wydarzyło. Brak ten chcemy zlikwidować poprzez standaryzowaną bazę danych projektów już zrealizowanych. Baza i znak jakości #ngorobiatolepiej współgrają z innymi narzędziami służącymi lepszej komunikacji zarówno pomiędzy przedstawicielem grantodawcy a grantobiorcą, jak i pomiędzy grantobiorcą a społecznością, w której funkcjonuje. 

Jak robią to w Niemczech?

Mimo funkcjonowania rocznego cyklu finansowania, zgodnego z budżetem, podział środków często jest dokonywany w oparciu o wieloletnie plany finansowe, a niektóre projekty są finansowane nawet od 20 lat. Co roku miasto Berlin rozdaje ok. 11 mln Euro w ramach konkursu na projekty socjalne. Ze środków tych korzysta ok. 100 organizacji, przy czym olbrzymia większość projektów jest finansowana w trybie ciągłym, a nowe przedsięwzięcia stanowią zaledwie ok. 5%. Projekty, które otrzymują stałe finansowanie są regularnie ewaluowane i dopracowywane w porozumieniu z grantodawcą, ale nie zmienia się ich operatorów, ponieważ nie ma to większego sensu skoro dotychczasowi posiadają nie tylko doświadczenie, ale też infrastrukturę, relacje z beneficjentami i ustalone procedury działania. 5% (ok. 500 tys. Euro) na nowe przedsięwzięcia pozwala na wdrażanie nowych pomysłów i innowacji (warto zauważyć, że obecnie trwają rozmowy o tym, czy nie należy zwiększyć tej kwoty, co pozwoliłoby na bardziej elastyczne finansowanie nowych projektów). System finansowania wieloletniego jest też transparentny; oceny poszczególnych projektów są publikowane i można je oprotestować, a działania finansowane w trybie wieloletnim są regularnie (np. co 3 lata) ewaluowane przez zewnętrznych ekspertów, co pozwala na refleksję nad zasadnością dalszego finansowania i wytyczeniem dalszych dróg rozwoju tych projektów.*

 

KOMUNIKACJA I DIALOG Z GRANTODAWCĄ

 

Uważamy, że budowa dobrych i zdrowych kontaktów pomiędzy grantodawcami a ngo wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających zarówno kontakt jak i współpracę i wymianę poglądów. Dlatego też w projekcie #ngorobiatolepiej tak dużą rolę odgrywa społeczność aktywnych organizacji, którą chcemy budować poprzez portal #ngorobiatolepiej. Zestaw nowoczesnych narzędzi przygotowanych dla ngo i udostępnianych za darmo ma za zadanie porządkowanie dorobku organizacji pozarządowych, stałą analizę stanu współpracy pomiędzy grantodawcami (biznes, samorządy, jednostki państwowe, instytucje, szkoły, ambasady, fundusze europejskie) jak i grantobiorcami (stowarzyszenia, fundacje, ozz). Wierzymy, że budując bazę zrealizowanych (zgodnie ze standardem) działań ngo, budujemy także potężną bazę na rzecz wieloletniego planowania w polskich organizacjach pozarządowych. Wierzymy, że w przyszłości może wpłynąć to na zmniejszenie zjawiska “grantozy” poprzez szersze (czasowo) okresy wsparcia realizacji projektów, pozwalające na stabilny i zrównoważony rozwój tym organizacjom, które działają profesjonalnie i transparentnie.

Jak robią to w Niemczech?

Choć procedury pozyskania środków nie są zauważalnie łatwiejsze niż w Polsce, to organizacje z którymi prowadzono wywiady z reguły chwaliły jakość instrukcji i regulacji. Dostrzegano niekiedy niejasności w oficjalnych dokumentach, ale zazwyczaj wątpliwości były możliwe do wyjaśnienia przy pomocy kontaktu telefonicznego z odpowiednimi osobami w biurze grantodawcy. Za istotną uznawano też możliwość uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez grantodawców.*
* cytaty za Raportem: „Monitoring procedur dotacyjnych dla ngo”, przygotowanym przez Wojciecha Tworkowskiego jako jeden z elementów projektu Fundacji im. Roberta Schumana oraz szerokiej akcji społecznej pod hasłem: Koalicja na rzecz prostych grantów dla ngo

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM

 

ngo_robia_to_lepiej_logo_400x86px